Articolul 293 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Modul de calculare

(1) Calculul taxelor enumerate la art.289, cu excepţia celor stipulate la alin.(2) lit.k) şi p), se efectuează de către subiecţii impunerii, trimestrial, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora.

(2) Calculul taxelor stipulate la art.289 alin.(2) lit.k) şi p) se efectuează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorităţii administraţiei publice locale, în funcţie de baza impozabilă şi cota concretă a acestora.

(3) Plata taxelor enumerate la art.289 se efectuează de subiecţii impunerii.

(4) În cazul în care obiectul impunerii stipulat la art.291 lit.e) şi q) este amplasat parţial în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează de contribuabil în mod individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale.

(5) În cazul obiectelor impunerii stipulate la art.291 lit.e), i), j) şi q), taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

În scopul verificării termenelor de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor, autorităţile administraţiei publice locale le asigură organelor cu funcţii de control acces la resursele informaţionale în domeniul respectiv.

Art 293 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului