Articolul 76 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Reguli pentru nerezidenţi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova conform art.5 pct.15-1)

(1) Faptul că nerezidenţii desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, conform art.5 pct.15-1), nu constituie temei pentru recunoaşterea acestor persoane în calitate de plătitori ai impozitului pe venit, cu toate consecinţele care rezultă din legislaţia fiscală, în afara celor prevăzute la alin.(2) din prezentul articol, la art.71 alin.(1) lit.c) şi d) şi cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.88, 90, 90-1 şi 91.

(2) Pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova, conform art.5 pct.15-1), nerezidentului i se atribuie cod fiscal în conformitate cu prezentul cod.

(3) Pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova, conform art.5 pct.15-1), nerezidentul urmează să ţină contabilitatea conform cerinţelor prevăzute de Legea contabilităţii şi de Standardele Naţionale de Contabilitate sau de IFRS şi să prezinte anual subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la locul de reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune, darea de seamă fiscală aferentă activităţii desfăşurate în Republica Moldova.

(4) După încheierea activităţii în Republica Moldova specificate la art.5 pct.15-1), nerezidenţii sînt obligaţi să prezinte, în termen de 10 zile, documentul cu privire la activitatea exercitată, cu anexarea documentelor confirmative. Acest document se prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, specificat la alin.(3), dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.

(5) Forma şi modul de completare a documentelor specificate la alin.(3) şi (4) se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

Art 76 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului