Articolul 95 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova. Obiectele impozabile

(1) Obiecte impozabile constituie:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;

c) importul serviciilor în Republica Moldova;

d) livrarea serviciilor prin intermediul reţelelor electronice efectuată de către nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

e) procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

f) procurarea proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate de la subiecţii impozabili.

(1-1) În sensul prezentului alineat, servicii prestate prin intermediul reţelelor electronice de către subiecţii impozabili specificaţi la art.94 lit.d) se consideră serviciile prestate prin reţelele informaţionale de telecomunicaţii, inclusiv prin reţeaua internet, în mod automatizat, cu utilizarea tehnologiilor informaţionale.

La astfel de servicii se atribuie:

a) acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv a jocurilor de calculator), a bazelor de date prin reţeaua internet, inclusiv prin oferirea accesului la distanţă la acestea, de asemenea a dreptului de upgrade şi de extindere a posibilităţilor funcţionale ale acestora;

b) acordarea serviciilor de publicitate în reţeaua internet, inclusiv cu utilizarea programelor pentru calculatoare şi a bazelor de date ce funcţionează în reţeaua internet, precum şi acordarea spaţiilor de publicitate în reţeaua internet;

c) acordarea serviciilor de plasare a ofertelor privind procurarea (comercializarea) mărfurilor (serviciilor), a drepturilor patrimoniale în reţeaua internet;

d) prestarea prin reţeaua internet a serviciilor privind acordarea posibilităţilor tehnice, organizaţionale, informaţionale şi a altora, efectuate cu utilizarea tehnologiilor şi a sistemelor informaţionale, pentru stabilirea contactelor şi încheierea tranzacţiilor dintre vânzători şi cumpărători (inclusiv acordarea spaţiilor de comerţ ce funcţionează în reţeaua internet în regim on-line, în care cumpărătorii potenţiali propun preţul lor prin intermediul procedurii automatizate şi părţile sunt notificate referitor la comercializare prin mesajul remis ce se formează automatizat);

e) asigurarea şi/sau susţinerea existenţei comerciale sau personale în reţeaua internet, susţinerea resurselor informaţionale ale utilizatorilor (a site-urilor şi/sau a paginilor din reţeaua internet), asigurarea accesului la acestea al altor utilizatori ai reţelei, oferirea utilizatorilor a posibilităţilor de modificare a acestora;

f) stocarea şi prelucrarea informaţiei cu condiţia că persoana ce acordă această informaţie are acces la ea prin reţeaua internet;

g) acordarea în regim on-line a puterii computaţionale pentru plasarea informaţiei în sistemele informaţionale;

h) acordarea numelor de domeniu, prestarea serviciilor de hosting;

i) prestarea serviciilor de administrare a sistemelor informaţionale, a site-urilor în reţeaua internet;

j) prestarea serviciilor acordate în mod automatizat prin reţeaua internet la introducerea datelor de către cumpărătorul serviciilor, prestarea serviciilor de căutare, selectare şi sortare a datelor la cerere, acordarea acestor date utilizatorilor prin reţelele informaţionale şi de telecomunicaţii (în special, prezentarea în timp real a rapoartelor de la burse, traducerea automată în timp real);

k) acordarea prin reţeaua internet a drepturilor de utilizare a cărţilor (ediţiilor) electronice şi a altor publicaţii electronice, a materialelor informaţionale, pentru instruire, a prezentărilor grafice, a pieselor muzicale cu text sau fără text, a pieselor audiovizuale, inclusiv prin acordarea accesului la distanţă la acestea pentru vizualizare sau ascultare;

l) prestarea serviciilor de căutare pentru beneficiar şi/sau de acordare beneficiarului a informaţiei privind cumpărătorii potenţiali;

m) acordarea accesului la sistemele de căutare în reţeaua internet;

n) ţinerea statisticii pe site-urile din reţeaua internet;

o) transmisia digitală a programelor de radio sau de televiziune;

p) acordarea accesului la conţinutul audiovizual.

În sensul prezentului alineat, la serviciile prestate prin intermediul reţelelor electronice nu se atribuie următoarele operaţiuni:

a) realizarea mărfurilor (serviciilor, lucrărilor) dacă, la comandarea prin reţeaua internet, livrarea acestora se efectuează fără utilizarea reţelei internet;

b) realizarea (transmiterea dreptului de utilizare) a produselor informaţionale pentru calculatoare (inclusiv a jocurilor de calculator), a bazelor de date pe suport material;

c) acordarea serviciilor de consultanţă prin poşta electronică.

(2) Nu constituie obiecte impozabile:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber "Giurgiuleşti", Aeroportului Internaţional Liber "Mărculeşti" sau în cadrul regimului de antrepozit vamal;

b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;

c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective;

d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic;

e) valoarea nominală a tichetelor de masă percepută de către operatori şi de către unităţile comerciale/de alimentaţie publică, cu excepţia valorii serviciilor prestate de către operatori unităţilor comerciale/de alimentaţie publică şi angajatorilor în condiţiile Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă;

f) livrarea bunurilor materiale fungibile în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora conform prevederilor Legii nr.589/1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare;

g) livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012;

h) livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate.

Art 95 Cod Fiscal al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1163 din 24.04.1997, versiune în vigoare din 21.10.2021

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului