Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr. 1. Cerinţe esenţiale de navigabilitate

I. Integritatea produsului

Integritatea produsului trebuie să fie asigurată pentru toate condiţiile de zbor anticipate pe durata operaţională a aeronavei. Conformarea cu toate cerinţele trebuie să fie demonstrată prin evaluări sau analize susţinute, după caz, de teste.

1. Structuri şi materiale: integritatea structurii trebuie să fie asigurată în interiorul anvelopei operaţionale a aeronavei şi suficient în exteriorul acesteia, inclusiv în sistemul său de propulsie, şi trebuie să fie menţinută pe toată durata operaţională a aeronavei.

1) Toate piesele aeronavei a căror cedare ar putea reduce integritatea structurală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, fără deformări sau cedări periculoase. Acestea cuprind toate elementele de masă semnificativă şi mijloacele lor de siguranţare.

a) Trebuie avute în vedere toate combinaţiile de sarcini ce pot surveni în interiorul şi suficient dincolo de domeniul maselor, centrul de greutate, anvelopa operaţională şi durata operaţională a aeronavei. Acestea includ sarcinile datorate rafalelor, manevrelor, presurizării, suprafeţelor mobile, sistemelor de comandă şi de propulsie, atît în zbor, cît şi la sol.

b) Se iau în considerare şi sarcinile, şi cedările posibile provocate de aterizările sau amerizările de urgenţă.

c) Efectele dinamice trebuie să fie acoperite de răspunsul structural la aceste sarcini.

2) Aeronava trebuie să fie scutită de orice instabilitate aeroelastică sau vibraţii excesive.

3) Procesele de fabricaţie şi materialele utilizate la construirea unei aeronave trebuie să conducă la proprietăţi structurale cunoscute şi reproductibile. Orice modificare în performanţele unui material legată de mediul operaţional trebuie justificată.

4) Efectele încărcării ciclice, degradarea mediului, daunele accidentale sau care au o sursă discretă nu trebuie să reducă integritatea structurală sub un nivel acceptabil de rezistenţă reziduală. Se difuzează toate instrucţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii navigabilităţii în acest sens.

2. Propulsia: integritatea sistemului de propulsie (şi anume motorul şi, după caz, elicea) trebuie să fie demonstrată în interiorul anvelopei operaţionale a sistemului de propulsie şi suficient în exteriorul acesteia şi trebuie menţinută pe toată durata operaţională a sistemului de propulsie.

1) Sistemul de propulsie trebuie să producă, în limitele declarate, tracţiunea sau puterea solicitată în toate condiţiile de zbor, luîndu-se în considerare efectele şi condiţiile de mediu.

2) Procesul de fabricaţie şi materialele utilizate la construirea sistemului de propulsie trebuie să conducă la un comportament structural cunoscut şi reproductibil. Orice modificare în performanţele unui material legată de mediul operaţional trebuie justificată.

3) Efectele încărcării ciclice, degradarea de mediu şi operaţională, precum şi posibilele cedări ulterioare ale unor piese nu trebuie să reducă integritatea sistemului de propulsie sub nivelele acceptabile. Se difuzează toate instrucţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii navigabilităţii în acest sens.

4) Se difuzează toate instrucţiunile, informaţiile şi cerinţele necesare pentru ca interfaţa dintre sistemul de propulsie şi aeronavă să fie sigură şi corectă.

3. Sisteme şi echipamente

1) Aeronava nu trebuie să prezinte caracteristici sau detalii de concepţie pe care experienţa le-a demonstrat a fi periculoase.

2) Aeronava, inclusiv sistemele, echipamentele şi dispozitivele cerute pentru certificarea de tip sau de normele de operare, trebuie să funcţioneze în orice condiţii de operare previzibile aşa cum a fost prevăzut în configuraţia operaţională a aeronavei şi dincolo de aceasta, acordîndu-se atenţia cuvenită mediului operaţional al sistemului, echipamentului sau dispozitivului. Alte sisteme, echipamente sau dispozitive care nu sînt cerute de certificarea de tip sau de normele de operare, fie că funcţionează în mod corespunzător, fie nu, nu trebuie să diminueze siguranţa şi să compromită funcţionarea corespunzătoare a oricărui alt sistem, echipament sau dispozitiv. Sistemele, echipamentele şi dispozitivele trebuie să fie operabile fără ca acest lucru să necesite o îndemînare sau o forţă excepţionale.

3) Sistemele, echipamentele şi dispozitivele asociate ale aeronavei, analizate atît separat, cît şi în relaţie între ele, trebuie să fie proiectate în aşa fel încît să nu se ajungă la o situaţie dezastruoasă de cedare din cauza unei singure cedări, nedemonstrată ca fiind extrem de improbabilă, şi trebuie să existe o relaţie inversă între probabilitatea unei situaţii de cedare şi gravitatea efectului său asupra aeronavei şi a ocupanţilor acesteia. Referitor la criteriul de cedare unică de mai sus, se admite că trebuie să se ţină cont de mărimea şi de configuraţia globală a aeronavei şi că astfel se previne aplicarea acestui criteriu de cedare unică la anumite piese şi sisteme ale elicopterelor şi avioanelor mici.

4) Informaţiile necesare pentru efectuarea în siguranţă a zborului şi informaţiile referitoare la condiţiile de nesiguranţă trebuie să fie puse la dispoziţia echipajului sau, după caz, a personalului de întreţinere într-un mod clar, coerent şi lipsit de ambiguitate. Sistemele, echipamentele şi comenzile, inclusiv semnalizările şi anunţurile, trebuie să fie proiectate şi amplasate în aşa fel încît să reducă la minimum erorile care pot contribui la crearea de riscuri.

5) Trebuie luate măsuri de precauţie din faza de proiectare pentru a diminua riscurile care ar putea rezulta pentru aeronavă şi ocupanţii acesteia din cauza unor ameninţări rezonabil previzibile, atît în interiorul, cît şi în exteriorul aeronavei, inclusiv protecţia împotriva riscului unei cedări semnificative sau al unei ruperi a vreunui dispozitiv al aeronavei.

4. Continuitatea navigabilităţii

1) Trebuie elaborate instrucţiuni referitoare la continuitatea navigabilităţii care să asigure că standardul de navigabilitate al certificării de tip este menţinut pe toată durata operaţională a aeronavei.

2) Trebuie prevăzute mijloacele care să permită inspecţia, reglarea, lubrifierea, scoaterea sau înlocuirea de piese şi echipamente, în măsura în care este necesar pentru continuitatea navigabilităţii.

3) Instrucţiunile referitoare la continuitatea navigabilităţii trebuie să se prezinte sub forma unui manual sau a mai multor manuale, după caz, în funcţie de volumul informaţiilor care trebuie furnizate. Manualele trebuie să conţină instrucţiuni de întreţinere şi de reparaţie, informaţii privind asistenţa tehnică, procedurile de remediere a defectelor şi de inspecţie, într-o formă care să fie uşor de utilizat.

4) Instrucţiunile referitoare la continuitatea navigabilităţii trebuie să conţină restricţiile de navigabilitate care precizează toate termenele de înlocuire obligatorii, intervalele de inspecţie obligatorii şi procedurile de inspecţie obligatorii aferente.

II. Aspectele de navigabilitate legate de operarea produsului

5. Trebuie să se demonstreze că au fost luate în considerare următoarele elemente pentru a se asigura un nivel de siguranţă satisfăcător pentru persoanele aflate la bordul aeronavei sau la sol în timpul operării produsului:

1) trebuie stabilite tipurile de operare pentru care aeronava a fost aprobată, precum şi restricţiile şi informaţiile necesare pentru a se asigura operarea în siguranţă, inclusiv limitările de mediu şi de performanţă;

2) aeronava trebuie să fie controlabilă şi manevrabilă în siguranţă în toate condiţiile de operare previzibile, inclusiv ca urmare a cedării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme de propulsie. Trebuie să se acorde atenţia cuvenită unor aspecte cum ar fi forţa pilotului, mediul cabinei de pilotaj, volumul de lucru al pilotului şi alte aspecte privind factorul uman, precum şi faza de zbor şi durata acesteia;

3) trebuie să existe posibilitatea unei tranziţii uşoare de la o fază de zbor la alta, fără a fi nevoie, în materie de pilotaj, de o îndemînare, vigilenţă, forţă sau volum de muncă excepţionale în orice condiţie de operare probabilă;

4) aeronava trebuie să prezinte gradul de stabilitate necesar pentru ca exigenţele impuse pilotului să nu fie excesive, luînd în considerare faza de zbor şi durata sa;

5) trebuie stabilite proceduri pentru condiţiile de operare normală, de cedare şi de urgenţă;

6) trebuie asigurate elementele de avertizare sau alte elemente de prevenire care să împiedice depăşirea anvelopei normale de zbor, în funcţie de tipul aeronavei;

7) caracteristicile aeronavei şi ale sistemelor sale trebuie să permită o revenire în siguranţă din extremele configuraţiei de zbor atunci cînd această situaţie are loc.

6. Restricţiile de operare şi alte informaţii necesare operării în siguranţă a aeronavei trebuie puse la dispoziţia membrilor echipajului.

7. Operarea produselor trebuie să fie protejată de riscurile care decurg din condiţiile externe şi interne adverse, inclusiv condiţiile de mediu.

1) În special, nicio situaţie de nesiguranţă nu trebuie să rezulte din expunerea la fenomene, cum ar fi condiţiile meteorologice nefavorabile, fulgere, impactul cu păsări, cîmpuri de radiaţii de înaltă frecvenţă, ozon şi altele asemenea, a căror apariţie este previzibilă în mod obişnuit în timpul operării produsului.

2) Compartimentele cabinei trebuie să asigure călătorilor condiţii de transport corespunzătoare şi protecţie adecvată împotriva tuturor riscurilor previzibile care apar în timpul operărilor în zbor sau care provoacă situaţii de urgenţă, cum ar fi incendii, emanaţii de fum, gaze toxice sau depresurizarea rapidă. Trebuie luate măsuri pentru a asigura ocupanţilor toate condiţiile posibile de evitare a rănirilor grave şi de evacuare rapidă a aeronavei şi pentru a-i proteja de efectul forţelor de deceleraţie în caz de aterizare sau amerizare de urgenţă. Trebuie prevăzute, după caz, semnalizări şi anunţuri clare şi lipsite de ambiguitate pentru instruirea ocupanţilor cu privire la comportamentul corespunzător din punctul de vedere al siguranţei şi la amplasamentul şi utilizarea corectă a echipamentului de siguranţă. Echipamentul de siguranţă necesar trebuie să fie uşor accesibil.

3) Compartimentele echipajului trebuie să fie amplasate astfel încît să faciliteze operările în zbor, inclusiv mijloacele care să permită conştientizarea diferitor situaţii, precum şi gestionarea tuturor situaţiilor şi a cazurilor de urgenţă previzibile. Mediul din compartimentele echipajului nu trebuie să pericliteze capacitatea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile şi trebuie conceput astfel încît să asigure evitarea interferenţelor în timpul zborului şi a manevrării incorecte a comenzilor.

III. Organizaţiile (inclusiv persoanele fizice angajate în activitatea

de proiectare, construcţie sau întreţinere)

8. Aprobările pentru organizaţii se eliberează după ce sînt îndeplinite următoarele condiţii:

1) organizaţia dispune de toate mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor din domeniul său de activitate. Printre aceste mijloace se numără, fără însă a se limita la acestea, următoarele: facilităţi, personal, echipamente, instrumente şi materiale, documentaţie privind sarcinile, responsabilităţile şi procedurile, acces la datele relevante şi ținere a evidenței;

2) organizaţia pune în aplicare şi menţine un sistem de administrare care să asigure conformarea cu aceste cerinţe esenţiale de navigabilitate şi urmăreşte îmbunătăţirea permanentă a acestui sistem;

3) organizaţia încheie acorduri cu alte organizaţii relevante, dacă este necesar, în scopul de a asigura menţinerea conformării cu aceste cerinţe esenţiale de navigabilitate;

4) organizaţia instituie un sistem de raportare şi/sau de analiză a evenimentelor, care trebuie utilizat în cadrul sistemului de administrare menţionat la subpunctul 2) şi al acordurilor menţionate la subpunctul 3), în scopul de a contribui la obiectivul îmbunătăţirii permanente a siguranţei produselor.

9. Condiţiile menţionate la punctul 8 subpunctele 3) şi 4) nu se aplică în cazul organizaţiilor de instruire în domeniul întreţinerii.

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021