Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Anexa nr. 5. Cerinţe esenţiale pentru managementul traficului aerian/serviciile de navigaţie aeriană şi pentru controlorii de trafic aerian

I. Utilizarea spaţiului aerian

1. Toate aeronavele, cu excepţia celor implicate în activităţile menţionate la art. 1 alin. (4) lit. a), în toate fazele zborului sau care se află pe suprafaţa de mişcare a unui aerodrom, sînt operate în conformitate cu regulile generale comune de operare şi cu orice procedură aplicabilă specificată pentru utilizarea spaţiului aerian respectiv.

2. Toate aeronavele, cu excepţia celor implicate în activităţile menţionate la art.1 alin. (4) lit. a), sînt echipate cu componentele necesare şi sînt operate corespunzător. Componentele folosite în sistemul managementului traficului aerian/serviciilor de navigaţie aeriană trebuie să respecte, de asemenea, cerinţele prevăzute în capitolul III.

II. Servicii

3. Informarea şi datele aeronautice furnizate utilizatorilor spaţiului aerian, în scopul navigaţiei aeriene

1) Datele folosite ca sursă pentru informarea aeronautică sînt de o calitate corespunzătoare, complete, actualizate şi sînt furnizate la timp.

2) Informarea aeronautică este exactă, completă, actualizată, lipsită de ambiguităţi, prezintă un nivel adecvat de integritate într-un format adecvat pentru utilizatorii spațiului aerian.

3) Diseminarea unor astfel de informaţii aeronautice în rîndul utilizatorilor de spaţiu aerian se produce la timp şi foloseşte modalităţi de comunicare suficient de fiabile şi de rapide, protejate de interferenţe şi perturbări.

4. Informarea meteorologică

1) Datele folosite ca sursă pentru informarea meteorologică aeronautică sînt de o calitate corespunzătoare, complete şi actualizate.

2) În măsura posibilităţilor, informarea meteorologică aeronautică este exactă, completă, actualizată, prezintă un nivel adecvat de integritate şi este lipsită de ambiguităţi pentru a îndeplini nevoile utilizatorilor spaţiului aerian.

3) Diseminarea unor astfel de informaţii aeronautice în rîndul utilizatorilor de spaţiu aerian se produce la timp şi foloseşte modalităţi de comunicare suficient de fiabile şi de rapide, protejate de interferenţe şi perturbări.

5. Serviciile de trafic aerian

1) Datele folosite ca sursă pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian sînt corecte, complete şi actualizate.

2) Serviciile de trafic aerian sînt suficient de exacte, complete, actualizate şi lipsite de ambiguitate pentru a îndeplini nevoile de siguranţă ale utilizatorilor.

3) Instrumentele automatizate care furnizează informaţie şi consiliere utilizatorilor spațiului aerian sînt adecvat proiectate, fabricate şi întreţinute pentru a putea asigura îndeplinirea scopului pentru care au fost create.

4) Serviciile de control al traficului aerian şi procesele adiacente asigură o distanţă adecvată între aeronave şi, dacă este cazul, contribuie la protejarea de obstacole şi de alte pericole aeropurtate, precum şi asigură o coordonare promptă şi la timp cu toţi utilizatorii relevanţi şi cu volumele adiacente ale spaţiului aerian.

5) Comunicarea dintre serviciile de trafic aerian şi aeronavă şi dintre unităţile relevante ale serviciilor de trafic aerian se face la timp şi trebuie să fie clară, corectă şi lipsită de ambiguităţi, protejată de interferenţe şi înţeleasă şi, dacă este cazul, acceptată de toţi actorii implicaţi.

6) Sînt instituite metode de detectare a posibilelor urgenţe şi, la necesitate, de iniţiere a acţiunii de căutare şi salvare eficientă. Astfel de metode cuprind, cel puţin, mecanismele adecvate de alertă, măsuri şi proceduri de coordonare, mijloacele şi personalul necesar pentru a acoperi în mod eficient zona de responsabilitate.

6. Serviciile de comunicaţii

Serviciile de comunicaţii ating şi menţin un nivel de performanţă satisfăcător în ceea ce priveşte disponibilitatea, integritatea, continuitatea şi adecvarea temporală. Acestea sînt rapide şi protejate de perturbări.

7. Serviciul de navigaţie

Serviciul de navigaţie atinge şi menţine un nivel satisfăcător al performanţei în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la ghidare, poziţionare şi, cînd este cazul, adecvare temporală. Criteriile de performanţă includ exactitate, integritate, disponibilitate şi continuitatea serviciului.

8. Serviciul de supraveghere

Serviciul de supraveghere determină poziţia respectivă a aeronavei în aer şi a altor aeronave şi a vehiculelor terestre pe suprafaţa aerodromului, la un nivel suficient de performanţă în ceea ce priveşte exactitatea, integritatea, continuitatea şi probabilitatea de detectare.

9. Gestionarea fluxului de trafic aerian

Gestionarea tactică a fluxurilor de trafic aerian utilizează şi furnizează informaţii suficient de precise şi de actualizate asupra volumului şi naturii serviciului planificat care afectează traficul aerian şi coordonează şi negociază redirecţionarea sau amînarea fluxurilor de trafic pentru a reduce riscul de supraaglomerare în aer sau pe aerodrom.

10. Gestionarea spaţiului aerian

Desemnarea unor volume specifice de spaţiu aerian este monitorizată, coordonată şi promulgată la timp pentru a reduce riscul unei pierderi de distanţă între aeronave în toate împrejurările.

11. Configurarea spaţiului aerian

Structurile spaţiului aerian şi procedurile de zbor sînt concepute în mod adecvat, studiate şi validate înainte de a putea fi introduse şi utilizate de aeronavă.

III. Sisteme şi componente

12. Cerinţe generale

Sistemele şi componentele managementului traficului aerian/serviciilor de navigaţie aeriană care furnizează informaţii relevante către şi din aeronavă şi la sol sînt adecvat proiectate, fabricate, instalate, întreţinute şi operate pentru a se asigura adecvarea lor scopului prevăzut.

13. Integritatea, performanţa şi fiabilitatea sistemelor şi a componentelor

Performanţa sistemelor şi a componentelor în domeniul integrităţii şi al siguranţei la bordul aeronavei, la sol sau în spaţiu este adecvată pentru îndeplinirea scopului lor specific. Acestea ating nivelul cerut de performanţă operaţională impus de conceptele operaţionale pentru toate condiţiile previzibile de operare şi pentru întreaga lor viaţă operaţională.

14. Proiectarea sistemelor şi a componentelor

1) Sistemele şi componentele sînt proiectate astfel încît să îndeplinească cerinţele de siguranţă aplicabile.

2) Sistemele şi componentele, considerate colectiv, separat şi în relaţie unele cu altele, sînt proiectate în aşa fel încît să existe o relaţie inversă între probabilitatea apariţiei unei defecţiuni şi gravitatea efectului său asupra siguranţei serviciilor.

3) Sistemele şi componentele, considerate individual şi în combinaţie unele cu altele, sînt proiectate luînd în considerare limitările capacităţilor şi ale performanţei umane.

4) Sistemele şi componentele sînt proiectate într-o manieră care să le protejeze de interacţiuni involuntare şi dăunătoare cu elemente externe.

5) Informaţia necesară fabricării, instalării, operării şi întreţinerii sistemelor şi componentelor, precum şi informaţia referitoare la condiţiile nesigure sînt furnizate personalului într-o manieră clară, consecventă şi lipsită de ambiguităţi.

15. Nivel constant de activitate a serviciului

Nivelul de siguranţă al sistemelor şi componentelor este menţinut pe perioada serviciului şi a oricăror modificări ale serviciului.

IV. Calificarea controlorilor de trafic aerian

16. Cerinţe generale

O persoană care participă la un curs de instruire pentru a deveni controlor de trafic aerian sau controlor stagiar de trafic aerian este suficient de matură din punct de vedere educaţional, fizic şi mintal pentru a dobîndi, reţine şi demonstra cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice relevante.

17. Cunoştinţe teoretice

1) Un controlor de trafic aerian dobîndeşte şi menţine un nivel al cunoştinţelor adecvat pentru funcţiile exercitate şi proporţional cu riscurile asociate acestui tip de serviciu.

2) Dobîndirea şi reţinerea cunoştinţelor teoretice sînt demonstrate prin evaluarea continuă în cursul instruirii sau prin examinări adecvate.

3) Se menţine un nivel adecvat de cunoştinţe teoretice. Respectarea acestei cerinţe se demonstrează prin evaluări sau examinări periodice. Frecvenţa examinărilor este proporţională cu nivelul de risc asociat tipului de serviciu.

18. Abilităţi practice

1) Un controlor de trafic aerian dobîndeşte şi îşi menţine abilităţile practice care sînt corespunzătoare exercitării funcţiilor sale. Aceste abilităţi sînt proporţionale cu riscurile asociate tipului de serviciu şi acoperă cel puţin următoarele elemente:

a) proceduri operaţionale;

b) aspecte legate de sarcinile specifice;

c) situaţii anormale şi de urgenţă; şi

d) factori umani.

2) Un controlor de trafic aerian îşi demonstrează capacitatea de a îndeplini procedurile şi sarcinile care îi revin la un nivel de competenţă adecvat funcţiilor exercitate.

3) Se menţine un nivel satisfăcător al competenţei în domeniul abilităţilor practice. Respectarea acestei cerinţe se verifică prin evaluări periodice. Frecvenţa acestor examinări este proporţională cu complexitatea şi nivelul de risc asociat tipului de activitate şi sarcinilor îndeplinite.

19. Competenţe lingvistice

1) Un controlor de trafic aerian trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a vorbi şi a înţelege limba engleză, pentru a comunica eficient atît în situaţiile de comunicare în care interlocutorul nu este prezent (voice-only: telefon/ radiotelefon), cît şi în prezenţa interlocutorului pe subiecte concrete sau legate de muncă, inclusiv în situaţii de urgenţă.

2) Oricînd acest lucru este necesar într-un volum definit de spaţiu aerian, în scopul furnizării serviciului managementului traficului aerian, un controlor de trafic aerian are, de asemenea, capacitatea de a vorbi şi de a înţelege limba de stat în măsura descrisă mai sus.

20. Dispozitive pentru instruirea de zbor sintetic (STD)

Cînd un dispozitiv pentru instruirea de zbor sintetic este folosit pentru instruirea practică cu scopul de a permite conştientizarea diferitor situaţii şi a factorilor umani sau de a demonstra că abilităţile sînt dobîndite şi reţinute, acesta se situează la un nivel de performanţă care să permită o simulare adecvată a mediului de lucru şi a situaţiilor operaţionale adecvate instruirii oferite.

21. Cursuri de instruire

1) Instruirea se efectuează în cadrul unui curs de instruire, care poate cuprinde instruire teoretică şi practică, inclusiv instruire pe dispozitivele pentru instruirea de zbor sintetic, dacă este cazul.

2) Pentru fiecare tip de instruire se defineşte şi se aprobă un curs de instruire.

22. Instructori

1) Instruirea teoretică este efectuată de instructori cu calificări adecvate. Aceştia:

a) au cunoştinţe adecvate în domeniul în care se desfăşoară instruirea; precum şi

b) îşi demonstrează capacitatea de a folosi tehnici de instruire adecvate.

2) Instruirea practică este oferită de instructori calificaţi în mod adecvat, care au următoarele calificări:

a) să îndeplinească cerinţele privind cunoştinţele teoretice şi experienţa necesară pentru tipul de instruire pe care o oferă;

b) să îşi fi demonstrat capacitatea de a instrui şi de a folosi tehnici de instruire adecvate;

c) să fi practicat tehnicile de instruire în cadrul acelor proceduri care fac obiectul instruirii; şi

d) să participe periodic la cursuri de formare recapitulative, pentru a asigura menţinerea la zi a competenţelor dobîndite în cadrul instruirii.

3) Instructorii în domeniul competenţelor practice sînt, de asemenea, sau au fost autorizaţi să îndeplinească atribuţii de controlori de trafic aerian.

23. Evaluatori

1) Persoanele responsabile de evaluarea abilităţilor controlorilor de trafic aerian:

a) şi-au demonstrat capacitatea de a evalua performanţa controlorilor de trafic aerian şi de a-i supune la teste şi la verificări; şi

b) participă periodic la cursuri de formare recapitulative, pentru a asigura menţinerea la zi a standardelor de evaluare.

2) De asemenea, evaluatorii competenţelor practice sînt sau au fost autorizaţi să îndeplinească atribuţiile de controlori de trafic aerian în acele domenii pentru care se face evaluarea.

24. Aptitudinea medicală a controlorului de trafic aerian

1) Criterii medicale

a) Toţi controlorii de trafic aerian îşi demonstrează periodic aptitudinea medicală care să le permită să îşi îndeplinească atribuţiile în mod satisfăcător. Conformitatea este demonstrată prin evaluări adecvate, ţinîndu-se seama de posibila degradare mintală şi fizică datorată vîrstei.

b) Demonstrarea aptitudinii medicale include absenţa demonstrată a oricărei boli sau dizabilităţi, care să facă persoana care furnizează un serviciu de control al traficului aerian incapabilă:

– să execute corespunzător sarcinile necesare furnizării serviciului de control al traficului aerian; sau

– să îşi îndeplinească în orice moment sarcinile primite; sau

– să perceapă mediul înconjurător în mod corect.

2) În cazul în care aptitudinea medicală nu poate fi demonstrată pe deplin, pot fi aplicate măsuri atenuante care să ofere un grad echivalent de siguranţă.

V. Furnizorii de servicii şi organizaţiile de instruire

25. Furnizarea de servicii nu este întreprinsă decît dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:

1) furnizorul de servicii dispune, direct sau pe bază de contracte, de mijloacele necesare pentru importanţa şi domeniul de aplicare a serviciului. Printre aceste mijloace se numără, fără însă a se limita la acestea, următoarele: sisteme, instalaţii, inclusiv reţeaua electrică, structura de gestionare, personal, echipament şi întreţinerea acestuia, documentație privind sarcinile, responsabilităţile şi procedurile, acces la datele relevante şi ținere a evidenţei;

2) furnizorul de servicii elaborează şi actualizează manuale de gestionare şi de operare referitoare la furnizarea serviciilor sale şi operează în conformitate cu aceste manuale. Astfel de manuale trebuie să conţină toate instrucţiunile, informaţiile şi procedurile necesare pentru operaţiuni, pentru sistemul de gestionare şi pentru ca personalul operaţional să îşi îndeplinească atribuțiile;

3) furnizorul de servicii pune în aplicare şi menţine un sistem de gestionare a riscului pentru a asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale din prezenta anexă şi a viza îmbunătăţirea proactivă şi continuă a acestui sistem;

4) furnizorul de servicii foloseşte exclusiv personal calificat şi instruit în mod adecvat şi pune în aplicare şi menţine programe de instruire şi verificare a personalului;

5) furnizorul de servicii trebuie să stabilească relaţii oficiale cu toţi ceilalţi participanţi la furnizarea de servicii pentru a asigura conformitatea cu aceste cerinţe esenţiale;

6) furnizorul de servicii elaborează şi pune în aplicare un plan de urgenţă care să acopere situaţiile de urgenţă şi anormale care pot apărea în legătură cu serviciile sale;

7) furnizorul de servicii elaborează şi menţine un program de prevenire a accidentelor şi a incidentelor și de siguranţă, care să includă un program de raportare şi de analiză a evenimentelor, ce trebuie folosit de sistemul de gestionare în scopul de a contribui la obiectivul îmbunătăţirii permanente a siguranţei; şi

8) furnizorul de servicii ia măsurile necesare pentru a verifica dacă cerinţele de performanţă a siguranţei oricărui sistem şi oricărei componente pe care le operează sînt îndeplinite în orice moment.

26. Furnizarea de servicii de control al traficului aerian nu are loc decît dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:

1) prevenirea stării de oboseală a personalului care furnizează servicii de control al traficului aerian este gestionată printr-un sistem de planificare. O astfel de planificare trebuie să includă perioadele de serviciu, timpul petrecut la serviciu şi perioadele de odihnă adaptate. Limitările stabilite în cadrul planificării iau în considerare factori relevanţi care contribuie la starea de oboseală, precum privarea de somn, întreruperea ritmului circadian, programul din timpul nopţii, timpul cumulativ muncit pe perioade date de timp şi, de asemenea, distribuirea sarcinilor atribuite între membrii personalului;

2) prevenirea stresului personalului care furnizează servicii de control al traficului aerian este gestionată prin programe educaţionale şi de prevenire;

3) furnizorul serviciului de control al traficului aerian dispune de proceduri pentru a verifica dacă judecata cognitivă a personalului furnizor de servicii de control al traficului aerian este afectată sau dacă aptitudinea medicală a acestuia este insuficientă;

4) furnizorul de servicii de control al traficului aerian ia în considerare atît constrîngerile operaţionale şi tehnice, cît şi principiul factorului uman în planificarea şi executarea operaţiunilor.

27. Furnizarea de servicii de comunicare, navigaţie şi/sau supraveghere nu are loc decît dacă furnizorul de servicii se asigură că utilizatorii relevanţi ai spaţiului aerian şi unităţile de servicii de trafic aerian sînt informate în timp real asupra statutului operaţional (şi asupra evoluţiei acestuia) al serviciilor furnizate în scopuri de servicii de trafic aerian.

28. Organizaţiile de instruire

O organizaţie de instruire care oferă cursuri de instruire personalului care furnizează servicii de control al traficului aerian îndeplineşte următoarele cerinţe:

1) dispune de toate mijloacele necesare îndeplinirii responsabilităţilor asociate activităţii lor specifice. Printre aceste mijloace se numără, fără însă a se limita la acestea, următoarele: instalaţii, personal, echipament, metodologie, documentație privind sarcinile, responsabilităţile şi procedurile, acces la datele relevante şi ținere a evidenţei;

2) pune în aplicare şi menţine un sistem de gestionare a siguranţei şi al standardului instruirii şi vizează îmbunătăţirea continuă a acestui sistem; şi

3) încheie acorduri cu alte organizaţii implicate, după caz, pentru a asigura respectarea neîntreruptă a acestor cerinţe esenţiale.

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021