Articolul 1 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Domeniul de aplicare

(1) Prevederile prezentului cod se aplică activităţilor aeronautice civile, inclusiv activităţilor aeronautice civile conexe, precum şi persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară aceste activităţi în spaţiul aerian şi pe teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează:

a) proiectării, fabricării, întreţinerii şi exploatării produselor, a pieselor şi a dispozitivelor aeronautice, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în proiectarea, fabricarea şi întreţinerea respectivelor produse, piese şi dispozitive;

b) personalului şi organizaţiilor implicate în operarea aeronavelor;

c) proiectării, întreţinerii şi exploatării aerodromurilor/aeroporturilor/ heliporturilor, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi, și protejării împrejurimilor aerodromurilor fără a aduce atingere legislaţiei din domeniul mediului şi al amenajării teritoriului;

d) proiectării, fabricării şi întreţinerii echipamentelor de aerodrom/aeroport/ heliport, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate;

e) proiectării, fabricării şi întreţinerii sistemelor şi a componentelor pentru managementul traficului aerian (ATM) şi serviciile de navigaţie aeriană (ANS), precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi;

f) managementului traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi;

g) serviciilor de deservire la sol (handling) necesare pentru sosirea şi plecarea aeronavelor pe/de pe aerodrom/aeroport/heliport, deservirii transporturilor aeriene, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi;

h) serviciilor prestate în zonele de securitate cu acces restricţionat ale aeroporturilor, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi;

i) pregătirii şi examinării medicale a personalului aeronautic, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi;

j) activităţilor care nu intră în categoria activităţilor aeronautice civile, inclusiv aeronautice civile conexe, dar au drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor sau pot pune în pericol în alt mod siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică.

(2) Prezentul cod se aplică aeronavelor, inclusiv produselor, pieselor şi echipamentelor instalate pe acestea, care sînt:

a) proiectate sau fabricate de o organizaţie pentru care autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile asigură controlul siguranţei;

b) înmatriculate în Republica Moldova, în afară de situaţia în care activitatea reglementată de supraveghere a siguranţei a fost delegată unei ţări terţe, şi nu sînt operate de către un operator din Republica Moldova;

c) înmatriculate într-o ţară terţă şi operate de un operator pentru care supravegherea operaţiunilor este asigurată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

d) înmatriculate într-o ţară terţă sau înmatriculate în Republica Moldova, în cazul în care activitatea reglementată de supraveghere a siguranţei a fost delegată unei ţări terţe, şi operate de către un operator dintr-o ţară terță spre, în interiorul sau în afara Republicii Moldova;

e) închiriate în condițiile stabilite de reglementările aeronautice civile aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviației civile.

(3) Prezentul cod nu aduce atingere drepturilor unor ţări terţe, astfel cum sînt specificate în tratatele internaţionale, în special în Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 97/1994 (în continuare – Convenţia de la Chicago).

(4) Prezentul cod nu se aplică:

a) produselor, pieselor, dispozitivelor, personalului şi organizaţiilor, în cazul îndeplinirii unor activităţi sau servicii militare, vamale, poliţieneşti ori altor activităţi sau servicii similare;

b) aerodromurilor sau părţilor componente ale acestora, precum şi echipamentelor, personalului şi organizaţiilor, în cazul în care sînt controlate şi operate de forţele sistemului naţional de apărare;

c) managementului traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană, inclusiv sistemelor şi componentelor, personalului şi organizaţiilor, în cazul în care sînt furnizate sau puse la dispoziţie de către forţele sistemului naţional de apărare.

(5) Dacă un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte prevederi decît cele cuprinse în prezentul cod, se aplică prevederile tratatului internaţional.

Art 1 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului