Articolul 11 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Programul de supraveghere continuă

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile instituie şi menţine un program de supraveghere continuă care să cuprindă toate activităţile supuse certificării de către aceasta.

(2) Pentru agenţii aeronautici certificaţi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, programul de supraveghere continuă este elaborat ţinînd cont de natura specifică a agentului aeronautic, de complexitatea activităţilor sale, de rezultatele activităţilor anterioare de certificare şi/sau de supraveghere şi se bazează pe evaluarea riscurilor asociate.

(3) Programul de supraveghere continuă include în cadrul fiecărui ciclu de planificare a supravegherii:

a) întîlniri stabilite între conducătorii responsabili ai agentului aeronautic şi autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, pentru a se asigura că ambele părţi rămîn informate cu privire la aspectele importante;

b) evaluarea capacităţii economico-financiare, expertize, controale, audituri şi inspecţii, inclusiv inspecţii la platformă şi inspecţii inopinate, după caz;

c) evidenţe ale datelor la care trebuie să aibă loc audituri, inspecţii şi întîlniri şi ale datelor la care s-au derulat respectivele audituri, inspecţii şi întîlniri.

(4) Pentru agenţii aeronautici certificaţi de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile se aplică un ciclu de planificare a supravegherii de 12 luni, care poate fi redus dacă există dovezi că performanţa în materie de siguranţă a agentului aeronautic a scăzut sau poate fi extins după cum urmează:

1) pînă la 24 de luni, dacă autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a constatat că, în decursul celor 12 luni anterioare:

a) agentul aeronautic a demonstrat o identificare eficientă a pericolelor în materie de siguranţă a aviaţiei şi un management eficace al riscurilor asociate;

b) agentul aeronautic a demonstrat continuu că ţine complet sub control toate schimbările;

c) nu s-au atestat neconformităţi de nivelul 1, prevăzute la art. 12 alin. (1) pct. 1);

d) toate acţiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

2) pînă la 36 de luni, dacă, pe lîngă condiţiile menționate la pct. 1), agentul aeronautic a instituit, iar autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a aprobat un sistem eficace de raportare continuă către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile cu privire la performanţa în materie de siguranţă şi la conformitatea cu reglementările a agentului aeronautic.

(5) Pentru realizarea atribuţiilor de supraveghere economică, fiecare agent aeronautic prezintă autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile trimestrial, pînă la data de 30 a lunii următoare, informaţia economico-financiară, care oferă o imagine reală a elementelor contabile ale entităţii (active, pasive, capital propriu, cheltuieli, venituri, rezultate financiare), conform cerinţelor de formă şi de conţinut aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile la propunerea autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

Art 11 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului