Articolul 12 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Neconformităţi cu cerinţele aplicabile

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile dispune de un sistem de analiză a neconformităţilor sub raportul semnificaţiei lor în materie de siguranţă, clasificate după cum urmează:

1) se consideră neconformitate de nivelul 1 orice neconformitate semnificativă cu cerinţele aplicabile din prezentul cod şi din normele sale de aplicare, cu procedurile şi manualele agentului aeronautic sau cu condiţiile certificării, care reduce nivelul de siguranţă sau reprezintă un risc major pentru siguranţa zborului. Neconformităţile de nivelul 1 includ, dar nu se limitează la:

a) neacordarea accesului inspectorilor aeronautici la baza materială a agentului aeronautic în timpul programului normal de lucru şi după două solicitări scrise;

b) cazurile în care agentul aeronautic a prezentat acte confirmative false în scopul obţinerii şi/sau menţinerii valabilităţii certificatului de agent aeronautic;

c) dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării frauduloase a certificatului de agent aeronautic;

d) prestaţia nesatisfăcătoare a conducătorilor responsabili ai agentului aeronautic, în conformitate cu cerinţele stabilite de actele normative în vigoare;

e) efectuarea unor schimbări care necesită aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea respectivă din partea autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

2) se consideră neconformitate de nivelul 2 orice neconformitate cu cerinţele aplicabile din prezentul cod şi din normele sale de aplicare, cu procedurile şi manualele agentului aeronautic sau cu condiţiile certificării, care ar putea reduce nivelul de siguranţă sau ar putea periclita siguranţa zborului.

(2) Clasificarea neconformităților constatate în cadrul inspecțiilor la platformă a aeronavelor exploatate de operatorii aerieni din alte state este stabilită de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile.

(3) Dacă, în cursul supravegherii continue sau prin orice alte mijloace, se constată o neconformitate, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile comunică respectiva neconformitate în scris agentului aeronautic şi solicită acţiuni corective pentru soluţionarea acesteia. În cazul aeronavelor străine, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile informează statul în care este înmatriculată aeronava, în cazurile prevăzute de actele normative.

(4) În cazul constatării unei neconformităţi de nivelul 1, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ia măsuri imediate şi adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitatea şi, dacă este cazul, în funcţie de amploarea neconformităţii, revocă certificatul sau ia măsuri în vederea suspendării totale sau parţiale a certificatului pînă cînd agentul aeronautic va întreprinde acţiunile corective corespunzătoare.

(5) În cazul constatării unei neconformităţi de nivelul 2, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile:

a) acordă agentului aeronautic un termen pentru prezentarea unui plan de acţiuni corective corespunzătoare naturii neconformității, al căror termen de implementare nu poate depăşi 3 luni și care începe să curgă din momentul aprobării planului respectiv. La finalul acestei perioade, în funcţie de natura neconformităţii, termenul de 3 luni poate fi prelungit dacă există un nou plan de acţiuni corective, aprobat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile; și

b) evaluează acţiunile corective şi planul de implementare propus de agentul aeronautic şi, dacă constată că acestea sînt suficiente pentru a soluţiona neconformitatea, le acceptă.

(6) În cazul în care agentul aeronautic nu depune un plan de acţiuni corective acceptabil sau nu execută acţiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, neconformitatea de nivelul 2 devine neconformitate de nivelul 1 şi se iau măsurile prevăzute la alin. (4).

(7) Dacă, în cursul supravegherii continue sau prin alte mijloace, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile găseşte dovezi care indică o neconformitate cu cerinţele aplicabile din partea unei persoane care deţine un certificat eliberat în conformitate cu prezentul cod şi cu normele sale de aplicare, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile acţionează în modul următor:

1) semnalează neconformitatea, o înregistrează, o comunică în scris titularului certificatului şi efectuează o investigaţie;

2) în cazul în care neconformitatea este confirmată:

a) suspendă total sau parțial ori revocă certificatul, dacă s-a identificat o problemă de siguranţă; și

b) ia orice alte măsuri necesare pentru a preveni menţinerea neconformităţii;

3) informează persoana sau organizaţia care a eliberat certificatul, inclusiv cel medical, dacă este cazul.

(8) Dacă, în cursul supravegherii continue sau prin alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o neconformitate cu cerinţele aplicabile din partea unei persoane care face obiectul cerinţelor prevăzute de prezentul cod şi de normele sale de aplicare şi care nu deţine un certificat eliberat în conformitate cu prezentul cod şi cu normele sale de aplicare, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ia toate măsurile executorii necesare pentru a preveni menţinerea neconformităţii.

(9) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile ţine evidenţa tuturor neconformităţilor pe care le-a atestat sau care i-au fost comunicate şi, după caz, a măsurilor executorii pe care le-a aplicat, precum şi a tuturor acţiunilor corective întreprinse în legătură cu neconformităţile şi a datelor încheierii acestora.

Art 12 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului