Articolul 2 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Obiective

(1) Obiectivul prezentului cod este stabilirea şi menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă a aviaţiei civile în Republica Moldova.

(2) În domeniile vizate de prezentul cod se au în vedere şi următoarele obiective:

a) asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului;

b) facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, a persoanelor şi a serviciilor, precum şi asigurarea accesului liber la piaţa serviciilor în domeniul aviaţiei civile;

c) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din Convenţia de la Chicago, din alte tratate internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, prin asigurarea unei bune reprezentări a acestor dispoziţii în prezentul cod şi în normele sale de aplicare;

d) stabilirea unei cooperări corespunzătoare cu ţări terţe şi organizaţii internaţionale.

(3) Mijloacele pentru realizarea obiectivelor menţionate la alin. (1) şi (2) sînt următoarele:

a) elaborarea, adoptarea şi aplicarea tuturor actelor necesare;

b) recunoaşterea, fără cerinţe suplimentare, a certificatelor, a licenţelor, a aprobărilor sau a altor documente emise pentru produse, personal sau organizaţii de către Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), de autorităţile aeronautice ale altor state membre ale Uniunii Europene sau de alte organizaţii internaţionale din domeniul aviaţiei civile, dacă astfel este prevăzut de tratatele internaţionale;

c) asigurarea independenţei funcţionale a autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

Art 2 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului