Articolul 20 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Navigabilitatea

(1) Aeronavele menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c) se conformează cerinţelor esenţiale de navigabilitate din anexa nr. 1. Prin derogare de la prezentul alineat, aeronavele menționate la anexa nr. 2 se conformează cerinţelor de navigabilitate stabilite în reglementările aeronautice civile.

(2) Conformarea aeronavelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), precum şi a produselor, a pieselor şi a echipamentelor instalate pe acestea, se stabileşte în conformitate cu următoarele dispoziţii:

a) produsele deţin un certificat de tip sau alt document echivalent, eliberat, acceptat, recunoscut sau validat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Certificatul de tip şi certificarea modificărilor aduse la acesta, inclusiv certificatele de tip suplimentare, se eliberează în cazul în care solicitantul demonstrează că produsul se conformează unei baze de certificare de tip, stabilită pentru asigurarea conformării cu cerinţele esenţiale menţionate la alin. (1), şi că produsul nu prezintă trăsături sau caracteristici care să îi afecteze siguranţa în operare. Certificatul de tip se referă la produs, precum şi la toate piesele şi echipamentele instalate pe acesta;

b) actele prevăzute la alin. (5) pot defini o cerinţă de certificare în domeniul pieselor şi al echipamentelor. Certificatele pentru piese şi echipamente se eliberează atunci cînd solicitantul a demonstrat că piesele şi echipamentele sînt conforme cu specificaţiile detaliate în materie de navigabilitate, instituite pentru a asigura respectarea cerinţelor esenţiale menţionate la alin. (1);

c) o aeronavă este operată doar dacă posedă un certificat de navigabilitate valid, eliberat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Certificatul se eliberează atunci cînd solicitantul demonstrează că aeronava este conformă cu proiectul de tip aprobat în certificatul său de tip şi că documentele, inspecţiile şi încercările relevante dovedesc că aeronava este în condiţie de operare în siguranţă. Acest certificat de navigabilitate rămîne valabil atît timp cît nu este suspendat sau revocat şi atît timp cît aeronava este întreţinută în conformitate cu cerinţele esenţiale din anexa nr.1, precum şi cu prevederile actelor aprobate în temeiul alin. (5);

d) organizaţiile responsabile pentru întreţinerea produselor, a pieselor şi a echipamentelor demonstrează că dispun de capacitatea şi mijloacele necesare pentru a-şi asuma responsabilităţile legate de privilegiile de care dispun. În lipsa unor dispoziţii contrare, aceste capacităţi şi mijloace sînt recunoscute prin emiterea de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a unei aprobări organizaţiei. În aprobare se specifică privilegiile acordate organizaţiei autorizate şi domeniul de aplicare al respectivei aprobări;

e) organizaţiile responsabile pentru proiectarea şi fabricarea produselor, a pieselor şi a echipamentelor demonstrează că dispun de capacitatea şi mijloacele necesare pentru a-şi asuma responsabilităţile legate de privilegiile de care dispun. În lipsa unor dispoziţii contrare, aceste capacităţi şi mijloace sînt recunoscute prin emiterea de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a unei aprobări organizaţiei. În aprobare se specifică privilegiile acordate organizaţiei autorizate şi domeniul de aplicare al respectivei aprobări;

în plus:

f) personalul responsabil cu punerea în serviciu a unui produs, a unei piese sau a unui echipament după întreţinere trebuie să deţină un certificat al personalului de întreţinere, eliberat, recunoscut sau validat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

g) capacitatea organizaţiilor de instruire a personalului de întreţinere de a-şi asuma răspunderea legată de privilegiile de care dispun în privinţa eliberării certificatelor menţionate la lit. f) este recunoscută prin emiterea de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a unei aprobări.

(3) Aeronavele menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi produsele, piesele şi echipamentele instalate pe acestea respectă dispoziţiile alin. (2) lit. a), b) şi e) din prezentul articol.

(4) Prin derogare de la alin. (1) şi (2):

a) se poate elibera un permis de zbor dacă se demonstrează că aeronava este în măsură să efectueze un zbor normal în condiţii de siguranţă deplină. Permisul de zbor se eliberează cu restricţiile corespunzătoare, în special pentru garantarea siguranţei terţilor;

b) se poate elibera un certificat de navigabilitate restrictiv unei aeronave căreia nu i s-a eliberat un certificat de tip în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) lit. a). În acest caz, se demonstrează că aeronava se conformează specificaţiilor de navigabilitate specifice, iar existenţa unor abateri de la cerinţele esenţiale prevăzute la alin. (1) nu afectează siguranţa utilizării aeronavei pentru scopul vizat. Aeronavele care sînt eligibile pentru a obţine astfel de certificate restrictive, precum şi restricţiile privind utilizarea acestora se definesc în actele aprobate în temeiul alin. (5);

c) dacă numărul de aeronave de acelaşi tip care beneficiază de certificate de navigabilitate restrictive justifică acest lucru, se poate elibera un certificat de tip restrictiv şi se poate stabili o bază de certificare de tip corespunzătoare.

(5) În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentului articol, Guvernul aprobă acte normative, organul central de specialitate în domeniul aviației civile aprobă reglementări aeronautice civile, iar autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile aprobă specificaţii de certificare şi alte documente tehnice subordonate necesare.

(6) La aprobarea actelor menţionate la alin. (5), Guvernul, organul central de specialitate în domeniul aviației civile şi autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile se asigură că acestea:

a) reflectă starea actuală a tehnicii şi cele mai bune practici aplicate la nivel internaţional în domeniul navigabilităţii;

b) ţin cont de experienţa acumulată la nivel mondial în operarea aeronavelor, precum şi de progresele tehnico-ştiinţifice;

c) permit să se ia măsuri imediate cu privire la cauzele constatate ale accidentelor şi ale incidentelor grave;

d) nu impun aeronavelor menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c) cerinţe care ar fi incompatibile cu obligaţiile ce le revin statelor în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

Art 20 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului