Articolul 30 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Autorizarea operaţiunilor de transport aerian comercial

(1) Operatorii aerieni din Republica Moldova pot efectua operaţiuni de transport aerian comercial pe rute interne sau internaţionale, prin curse regulate sau neregulate, numai cu condiţia deţinerii unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate, eliberat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(2) Transporturile aeriene internaţionale de pasageri, bagaje, mărfuri şi poştă sînt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care Republica Moldova este parte.

(3) Operatorii aerieni ai Republicii Moldova, cu condiţia respectării prevederilor art. 27, controlul efectiv asupra cărora este exercitat de Republica Moldova și/sau cetățeni ai Republicii Moldova sau, în cazurile speciale prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, operatorii aerieni ai altor state au dreptul de a exercita servicii aeriene internaţionale între Republica Moldova şi alte state fără anumite limitări de capacităţi, frecvenţe de zbor, destinaţii, aeronave, dacă în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu este prevăzut altfel.

(4) Operatorul aerian al Republicii Moldova care are sediul în Republica Moldova şi/sau controlul efectiv asupra căruia este exercitat de Republica Moldova şi/sau cetăţeni ai Republicii Moldova are dreptul de a exercita servicii aeriene internaţionale regulate între Republica Moldova şi statele care nu sînt parte la acordurile şi convenţiile internaţionale în domeniul transporturilor aeriene, în baza autorizaţiei pentru zboruri regulate, emisă de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor din domeniul aviaţiei civile, cu condiţia că satisface următoarele cerinţe minime:

a) are sediul principal în Republica Moldova;

b) în cazul rutelor cu drepturi limitate de trafic, este desemnat de către organul central de specialitate din domeniul aviaţiei civile, în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(5) În cazul în care operatorul aerian al Republicii Moldova cere desemnarea pe o rută cu drepturi limitate de trafic, distribuirea drepturilor de trafic între operatorii aerieni se efectuează pe bază de concurs, în condiţiile prevăzute de Guvern.

(6) Operatorul aerian al Republicii Moldova care operează o rută regulată poate opera curse aeriene pe aceeaşi rută, cu aeronave închiriate în sistem „wet lease”, cu condiţia obţinerii unei aprobări prealabile din partea autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor din domeniul aviaţiei civile în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(7) Un operator aerian străin care efectuează transporturi aeriene ce nu cad sub incidența alin. (2) poate exercita servicii aeriene regulate înspre şi dinspre teritoriul Republicii Moldova în baza unei autorizaţii pentru zboruri regulate, emisă de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor din domeniul aviaţiei civile în conformitate cu acordul internaţional la care Republica Moldova este parte sau în interes public, conform condiţiilor aprobate de Guvern.

(8) Autorizaţia pentru zboruri regulate poate fi suspendată sau revocată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor din domeniul aviaţiei civile dacă operatorul aerian nu respectă cerinţele în baza cărora aceasta a fost eliberată, în condiţiile prezentului cod.

(9) Operatorii aerieni străini care efectuează transporturi aeriene ce nu cad sub incidența alin. (2) au dreptul de a exercita servicii aeriene internaţionale neregulate (se admit liber pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul îmbarcării sau debarcării) între Republica Moldova şi statele care nu sînt parte la acordurile şi convenţiile internaţionale în domeniul transporturilor aeriene, fără impunerea reglementărilor, conform condiţiilor aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile.

(10) Operatorii aerieni străini care efectuează transporturi aeriene ce nu cad sub incidența alin. (2) exercită servicii aeriene internaţionale neregulate între Republica Moldova şi statele care nu sînt parte la acordurile şi convenţiile internaţionale în domeniul transporturilor aeriene, în baza unei permisiuni de zbor, emisă de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, conform condiţiilor aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile.

(11) Condiţiile privind eliberarea autorizaţiei pentru operaţiuni de transport aerian comercial se stabilesc de Guvern.

Art 30 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului