Articolul 5 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Noțiuni

În sensul prezentului cod, se definesc următoarele noţiuni:

accident – eveniment legat de utilizarea unei aeronave care se produce între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul acesteia cu intenţia efectuării unui zbor și momentul în care toate persoanele aflate la bord părăsesc aeronava și în cursul căruia:

a) o persoană este rănită grav sau mortal în urma:

– aflării la bordul aeronavei;

– contactului nemijlocit cu una dintre părţile aeronavei, inclusiv cu cele care s-au desprins de aceasta;

– expunerii directe fluxului de gaze ale motorului cu reacţie,

cu excepţia cazurilor în care leziunile corporale sînt provocate de cauze naturale, de sine însăşi sau de altă persoană ori a cazurilor în care leziunile sînt provocate călătorilor fără bilet ascunşi în zone inaccesibile pasagerilor şi membrilor echipajului;

b) aeronava se deteriorează sau are loc dezmembrarea construcţiei acesteia, în urma cărui fapt:

– se reduce durabilitatea construcţiei, se înrăutăţesc caracteristicile tehnice sau aerodinamice; şi

– se cere o reparaţie generală sau înlocuirea părţii componente deteriorate,

cu excepţia cazurilor de deteriorare sau oprire a motorului, dacă deteriorarea este limitată la motor, capotă sau la accesorii ori se reduce la elice, la extremităţile aripilor, antenă, pneuri, frîne, carenaj, mici urme de lovituri sau perforări în învelişul aeronavei;

c) aeronava a dispărut sau este inaccesibilă;

activităţi aeronautice civile – totalitate a activităţilor legate de proiectarea, construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructură aeronautică civilă, legate de serviciile de navigaţie aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor aeronautice civile conexe;

activităţi aeronautice civile conexe – totalitate a serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăşurării activităţilor aeronautice civile;

aerodrom – orice suprafaţă delimitată (inclusiv orice clădiri, instalaţii şi echipamente) pe pămînt sau pe apă ori aflată pe o structură fixă, structură fixă off-shore sau structură plutitoare, destinată a fi utilizată fie integral, fie parţial în scopul aterizării, decolării şi mişcării pe suprafaţă a aeronavelor;

aeronavă – orice aparat care se poate menţine în atmosferă ca urmare a reacţiilor aerodinamice, altele decît reacţiile aerului cu suprafaţa terestră;

aeronavă de stat – aeronavă folosită pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;

aeronavă fără pilot – aeronavă ghidată fie de către un pilot automat de la bordul ei, fie prin telecomandă de la un centru de control de la sol sau dintr-o altă aeronavă pilotată de echipaj uman;

aeroport – ansamblu constituit din aerodrom, aerogară şi alte instalaţii destinate primirii şi expedierii aeronavelor, deservirii transporturilor aeriene;

aeroport internaţional – orice aeroport de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de către Guvern ca aeroport de intrare şi de ieşire pentru traficul aerian internaţional, unde se îndeplinesc formalităţile de frontieră, vamale, de sănătate publică, fitosanitare şi veterinare, precum şi orice alte proceduri similare;

agent aeronautic – orice persoană fizică sau juridică certificată să desfăşoare activităţi în domeniul aviaţiei civile, cu excepția personalului aeronautic;

autoritate administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile – Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova;

autorizaţie de operator aerian – document care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua operaţiuni comerciale specializate (lucru aerian);

bloc de spaţiu aerian – spaţiu aerian de dimensiuni stabilite în spaţiu şi timp, în care sînt prestate servicii de navigaţie aeriană;

bloc funcţional de spaţiu aerian – bloc de spaţiu aerian care se bazează pe cerinţe operaţionale şi care este stabilit indiferent de frontierele de stat, în care furnizarea de servicii de navigaţie aeriană şi funcţiile conexe sînt bazate pe performanţă şi optimizate cu scopul de a consolida, în fiecare bloc funcţional de spaţiu aerian, cooperarea dintre furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi, după caz, furnizorul integrat;

cartografiere acustică – prezentare, pentru o anumită zonă, a datelor privind situaţiile existente sau prognozate referitoare la zgomot, în funcţie de un indicator de zgomot, care evidenţiază depăşirile valorilor-limită în vigoare, numărul de persoane afectate dintr-o anumită zonă sau numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale indicatorului de zgomot;

cerinţe tehnice – act tehnico-normativ care conţine prevederi, cerinţe sau standarde specifice unui domeniu sau unui element distinct al acestuia, aprobat de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

certificare – orice formă de recunoaştere a faptului că un produs, o piesă sau un echipament, o organizaţie sau o persoană este conformă cu cerinţele aplicabile, inclusiv cu dispoziţiile prezentului cod şi normele sale de aplicare, precum şi eliberarea unui certificat corespunzător care atestă această conformitate;

certificat – orice aprobare, acceptare, autorizaţie, permisiune, calificare, atestat sau alt document eliberat ca rezultat al certificării;

certificat de navigabilitate – document care confirmă că, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, aeronava sau părţile ei componente corespund normelor de navigabilitate în vigoare;

certificat de operator aerian – document care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua operațiuni de transport aerian comercial;

control – totalitatea acţiunilor de verificare a îndeplinirii de către agentul aeronautic a prevederilor actelor normative în vigoare, realizate de către reprezentanţi împuterniciţi ai autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prin vizitarea agentului aeronautic sau prin invitarea reprezentanţilor acestuia la autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

coordonator – persoană fizică sau juridică responsabilă pentru alocarea şi monitorizarea folosirii sloturilor orare pe un aeroport coordonat, în conformitate cu condiţiile şi modul de alocare a sloturilor orare aprobate de Guvern;

directivă de navigabilitate – cerinţă scrisă, obligatorie, emisă sau validată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile pentru operatorii de aeronave de un model/tip determinat, prin care se informează despre existenţa unor condiţii care interferează navigabilitatea continuă a aeronavei, a motorului, a sistemelor, a părţilor componente sau a altor echipamente aeronautice şi care trebuie să fie înlăturate sub condiţia pierderii navigabilităţii;

directivă de siguranţă aeronautică – act normativ emis de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile pentru agenţii aeronautici în scopul prevenirii şi/sau înlăturării neîntîrziate a unui risc inacceptabil, iminent şi direct pentru siguranţa zborurilor sau în scopul transpunerii normelor de siguranţă aplicabile;

directivă operaţională – act normativ emis de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile pentru agenţii aeronautici, prin care se realizează implementarea reglementărilor aeronautice civile și a standardelor operaţionale sau aplicarea normelor ce ţin de operaţiuni de zbor ori de altă activitate operaţională şi/sau prin care se interzic ori se limitează anumite operaţiuni de zbor sau se stabilesc unele condiţii impuse în interesul siguranţei zborurilor;

echipamente de aerodrom – orice echipamente, aparate, dispozitive auxiliare, programe software sau accesorii care se utilizează sau sînt destinate utilizării astfel încît să contribuie la operarea unei aeronave pe un aerodrom;

expertiză – examinare şi analiză a documentelor, efectuate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile pentru stabilirea corespunderii condiţiilor aplicabile de formă şi conţinut;

heliport – aerodrom sau suprafaţă definită pe o structură, utilizată total sau parţial în scopul aterizării, decolării şi mişcării pe suprafaţă a elicopterelor;

incident – eveniment, altul decît accidentul, legat de utilizarea unei aeronave, care afectează sau ar putea afecta siguranţa exploatării acesteia;

informaţie aeronautică – informaţie referitoare la siguranţa zborurilor, la navigaţia aeriană, la alte chestiuni de ordin tehnic, administrativ sau juridic;

inspector aeronautic – persoană fizică care are o calificare corespunzătoare, confirmată prin documentele respective, împuternicită de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile să efectueze inspecţii aeronautice;

inspecţie aeronautică – acţiuni de verificare a persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile, a aeronavelor sau a componentelor lor în vederea stabilirii corespunderii acestora cu cerinţele şi standardele naţionale şi internaţionale în domeniu;

inspecție inopinată – inspecție care nu este inclusă în planul anual al inspecțiilor şi care se efectuează pentru a verifica respectarea cerinţelor stabilite de legislaţie;

inspecție la platformă – inspectarea aeronavei, a calificărilor echipajului de zbor și de cabină și a documentelor de zbor pentru verificarea conformității cu cerințele aplicabile;

management al traficului aerian (ATM) – ansamblu al funcţiilor de la bordul aeronavelor şi de la sol (serviciile de trafic aerian, managementul spaţiului aerian şi managementul fluxurilor de trafic aerian) necesare pentru a asigura mişcarea sigură şi eficientă a aeronavelor în toate fazele lor de operare;

management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană – funcţiile din domeniul managementului traficului aerian, serviciile de navigaţie aeriană, astfel cum sînt definite în actele normative, şi serviciile care constau în generarea, prelucrarea, formatarea şi furnizarea de date către traficul aerian general în scopul navigaţiei aeriene critice pentru siguranţă;

masă maximă la decolare (MTOM) – greutatea aeronavei indicată în certificatul de navigabilitate al aeronavei sau în alt document care conţine datele respective;

materiale de îndrumare – materiale, fără caracter obligatoriu, emise de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, care ajută ilustrarea semnificaţiei unei cerinţe sau specificaţii şi care sînt utilizate în sprijinul interpretării prezentului cod, a normelor sale de aplicare şi a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate;

mărfuri – bunuri materiale transportate la bordul aeronavei, cu excepţia poştei, a proviziilor de bord şi a bagajelor însoţite sau a bagajelor expediate greşit;

mijloace acceptabile de punere în conformitate – recomandări emise de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, care au scopul de a ilustra esenţa conformării cu prevederile legale sau normative, reglementările aeronautice civile, specificaţiile de certificare. Odată implementate de agenţii aeronautici, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile conferă prezumţia de conformitate;

operare comercială – operare a unei aeronave, contra cost sau în schimbul altor valori, la dispoziţia publicului sau, cînd nu este la dispoziţia publicului, în baza unui contract între un operator şi un client, acesta din urmă neexercitînd niciun control asupra operatorului;

operator – persoană fizică sau juridică care operează sau propune operarea uneia sau mai multor aeronave ori a unuia sau mai multor aerodromuri;

organ central de specialitate în domeniul aviaţiei civile – Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova;

personal aeronautic – personal aeronautic navigant și nenavigant;

piese şi echipamente – orice instrumente, echipamente, mecanisme, piese, aparate, dispozitive auxiliare, programe software sau accesorii, inclusiv echipamente de comunicaţii, care se utilizează sau sînt destinate utilizării în operarea sau comanda unei aeronave în zbor. Noțiunea include şi părţi ale unui corp de aeronavă, ale unui motor sau ale unei elice, precum și echipamentul utilizat în manevrarea aeronavei de la sol;

plan de zbor – informaţie specială referitoare la zborul preconizat sau la o porţiune a acestuia, prezentată organelor serviciilor de trafic aerian;

planificare acustică – controlare a zgomotului viitor prin măsuri planificate, cum ar fi amenajarea teritoriului, ingineria sistemelor de gestionare a traficului, planificarea circulaţiei, reducerea zgomotului prin măsuri de izolare acustică şi controlul surselor de zgomot;

platformă – zonă definită, destinată staţionării aeronavelor pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, încărcarea/descărcarea poştei și a mărfurilor, pentru alimentarea cu combustibil, parcare sau întreţinere;

prescripţie inspectorială aeronautică – dispoziţie cu caracter individual, emisă de către inspectorul aeronautic în urma efectuării inspecţiei aeronautice, în care sînt stabilite încălcările cerinţelor şi ale standardelor în vigoare de către o persoană fizică sau juridică supusă inspecţiei aeronautice, precum şi termenele de înlăturare a acestor încălcări;

privilegii – drepturi sau împuterniciri acordate deţinătorului unui certificat;

produs – o aeronavă, un motor sau o elice;

reglementări aeronautice civile – act tehnico-normativ, aprobat de către organul central de specialitate în domeniul aviației civile în scopul aplicării cadrului normativ naţional şi al implementării reglementărilor internaţionale, care conţine norme specifice, standarde, cerinţe şi proceduri şi este executoriu pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;

securitate aeronautică – complex de măsuri, resurse umane şi materiale prevăzute pentru protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

servicii de deservire la sol (handling) – servicii necesare pentru aterizarea şi decolarea aeronavelor pe/de pe aerodrom/aeroport/heliport şi/sau pentru deservirea transporturilor aeriene;

servicii de navigaţie aeriană (ANS) – servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere, servicii meteorologice pentru navigaţia aeriană şi servicii de informaţii aeronautice;

servicii de trafic aerian (ATS) – servicii de informare cu privire la zbor, servicii de alertare, servicii de consultanţă în domeniul traficului aerian şi servicii de control al traficului aerian (servicii de control zonal, de abordare şi de aerodrom);

serviciu aerian – orice serviciu aerian, regulat şi neregulat, realizat cu ajutorul aeronavei în scopul transportului public de pasageri, poştă sau mărfuri;

serviciu de control al traficului aerian (ATC) – serviciu furnizat pentru:

a) a împiedica coliziunile:

– dintre aeronave; şi

– în zona de manevră, între aeronave şi obstacole; şi

b) a accelera şi a menţine un flux ordonat al traficului aerian;

servitute aeronautică – condiţii, restricţii naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei zborului;

sistem de management al siguranţei – abordare sistemică pentru managementul siguranţei, inclusiv al structurilor organizaţionale necesare, al responsabilităţilor, al politicilor şi al procedurilor;

slot/orar – oră fixată de sosire sau de plecare disponibilă sau alocată deplasării unei aeronave la o dată precisă într-un aeroport coordonat;

spaţiu aerian naţional – spaţiu aerian de deasupra teritoriului Republicii Moldova;

specificaţii de certificare – standarde tehnice aprobate de autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile în scopul implementării prezentului cod şi documentelor tehnice subordonate şi utilizate de către agentul aeronautic în procesul de certificare;

supraveghere continuă – totalitate a acţiunilor întreprinse de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile după acordarea certificatului, ce constau în analiza continuă şi sistematică a informaţiilor obţinute în cadrul expertizelor, controalelor sau inspecţiilor aeronautice, pentru a verifica, pe perioada valabilităţii certificatului, dacă condiţiile în baza cărora a fost acordat certificatul, continuă să fie îndeplinite de către agentul aeronautic, precum şi pentru a lua măsurile de siguranţă necesare;

teren pentru decolarea/aterizarea aeronavelor uşoare şi a aparatelor de zbor ultrauşoare – orice suprafaţă terestră (acvatică) sau a unei construcţii aleasă de către operator, sub responsabilitatea sa, pentru decolare şi/sau aterizare, după regulile de zbor la vedere şi în conformitate cu caracteristicile de zbor şi tehnice, a aeronavelor prevăzute în anexa nr. 2 și a aeronavelor cu o masă maximă la decolare mai mică sau egală cu 2000 de kg care nu sînt clasificate drept aeronave cu motorizări complexe;

trafic aerian – toate aeronavele aflate în zbor şi aeronavele care se deplasează pe suprafaţa de manevră a unui aerodrom;

trafic aerian general – toate deplasările aeronavelor civile, precum şi ale aeronavelor de stat, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;

utilizatori ai spaţiului aerian – operatori de aeronave exploatate în traficul aerian general;

zonă interzisă – spaţiu aerian de dimensiuni stabilite în care zborul aeronavelor este interzis;

zonă cu restricţii – spaţiu aerian de dimensiuni stabilite în care zborul aeronavelor este limitat de anumite condiţii;

zonă supusă servituţii aeronautice – zonă aferentă aerodromului şi echipamentelor serviciilor de navigaţie aeriană aflată sub incidenţa servituţii aeronautice.

Art 5 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului