Articolul 7 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Misiunea, funcţiile de bază şi atribuţiile principale ale autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile

(1) Misiunea autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile constă în implementarea politicilor în domeniul aviaţiei civile şi în supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a cadrului normativ în acest domeniu, pentru a asigura siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică.

(2) Funcţiile de bază ale autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sînt:

a) realizarea politicii de stat în domeniul aviaţiei civile;

b) asigurarea executării obligaţiilor şi realizării drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale în domeniu şi urmărirea executării acestora, în special a cerinţelor, a standardelor şi a recomandărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;

c) asigurarea aplicării cadrului normativ prin activitatea de certificare, supraveghere continuă şi control în domeniu.

(3) În vederea realizării misiunii şi a funcţiilor de bază, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile are următoarele atribuţii principale:

1) de reglementare normativ-juridică:

a) prezintă organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile pentru promovare şi/sau aprobare proiecte de legi şi de alte acte normative în domeniul aviaţiei civile;

b) aprobă, în limitele competenţelor, cerinţe tehnice şi standarde de certificare, specificaţii de certificare, alte acte normative cu caracter tehnic conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate şi cu procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care Republica Moldova este parte;

c) emite, în limitele competenţelor, directive de siguranţă aeronautică, directive operaţionale şi directive de navigabilitate;

d) emite acte administrative, mijloace acceptabile de punere în conformitate şi materiale de îndrumare, a căror implementare conferă prezumţia de conformitate, decizii privind acceptarea sau revocarea acceptării conducătorilor responsabili nominalizaţi ai agenţilor aeronautici, executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;

2) de organizare şi supraveghere a utilizării spaţiului aerian:

a) stabileşte zonele interzise, zonele cu restricţii, zonele periculoase şi zonele rezervate, precum şi alte aspecte de organizare a spaţiului aerian naţional;

b) aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian naţional;

c) stabileşte, în comun cu organul central de specialitate în domeniul apărării, modul de coordonare a zborurilor civile şi militare în spaţiul aerian naţional;

d) eliberează permisiuni de zbor pentru zboruri internaţionale neregulate, autorizaţii de operare pentru zboruri internaţionale regulate, precum şi supraveghează efectuarea zborurilor regulate şi neregulate;

e) supraveghează respectarea regulilor de utilizare a spaţiului aerian naţional la efectuarea zborurilor de către aeronavele civile şi alte aparate de zbor;

3) de exercitare a activităţilor de registru în aviaţia civilă:

a) ţine Registrul aerian al Republicii Moldova;

b) ţine Registrul aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile şi al terenurilor pentru decolarea/aterizarea aeronavelor uşoare şi a aparatelor de zbor ultrauşoare;

4) de reprezentare şi cooperare internaţională:

a) reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniul aviaţiei civile, inclusiv Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei, Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile şi Eurocontrol, precum şi în raport cu autorităţile similare din alte state, cu excepţia domeniilor care se află în responsabilitatea organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile;

b) menţine relaţii de colaborare cu organismele internaţionale specializate şi cu autorităţile similare din alte state;

c) elaborează şi prezintă organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile pentru promovare proiectele tratatelor internaţionale, precum şi propuneri de aderare a Republicii Moldova la tratatele internaţionale în domeniul aviaţiei civile;

d) încheie acorduri de colaborare, schimb de experienţă şi informaţie de specialitate cu organismele internaţionale specializate şi autorităţile similare din alte state, în condiţiile Legii nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

e) încheie acorduri privind transferul de competenţe cu autorităţile aeronautice ale altor state în baza articolului 83bis din Convenţia de la Chicago;

f) desemnează companiile aeriene, conform acordurilor bilaterale, în condiţiile stabilite de către Guvern;

5) de certificare, supraveghere continuă şi control:

a) supraveghează asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor civile şi securităţii aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi, furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană, alte persoane fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;

b) supraveghează implementarea sistemelor de management al siguranţei zborurilor de către agenţii aeronautici;

c) certifică şi supraveghează exercitarea activităţilor aeronautice civile, inclusiv a activităţilor aeronautice civile conexe;

d) supraveghează respectarea normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni şi întreprinderile care execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a aeronavelor/componentelor şi a tehnicii aeronautice;

e) verifică, eliberează, validează, suspendă şi revocă certificatele de navigabilitate;

f) certifică, exercită supravegherea continuă şi desemnează organele responsabile pentru serviciile de trafic aerian, de informare aeronautică, de proiectare a procedurilor de zbor, de telecomunicaţii aeronautice, meteorologie aeronautică, securitate aeronautică, precum şi instituţiile medicale care efectuează examenul medical al personalului aeronautic;

g) acordă, prelungeşte valabilitatea, validează, acceptă, modifică, suspendă şi revocă certificatele personalului aeronautic;

h) certifică şi supraveghează exploatarea aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi alte servicii de deservire la sol;

i) eliberează, validează, acceptă, recunoaşte, suspendă şi revocă documentele de certificare a produselor, a dispozitivelor şi a mijloacelor tehnice utilizate în aviaţia civilă;

j) autorizează şi supraveghează transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor;

k) asigură managementul frecvenţelor de telecomunicaţii alocate aviaţiei civile, autorizează instalarea şi exploatarea radioemiţătoarelor în benzile de frecvenţe acordate aviaţiei civile, supraveghează utilizarea acestora şi ţine baza de date naţională pentru radioemiţătoarele din domeniul aviaţiei civile;

l) autorizează instalarea echipamentului de radiocomunicaţii la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supraveghează utilizarea acestuia;

m) supraveghează respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;

n) supraveghează exploatarea aeronavelor civile;

o) supraveghează asigurarea metrologică în aviaţia civilă;

p) supraveghează respectarea cerinţelor în domeniul securităţii aeronautice de către agenţii economici care desfăşoară activitate de întreprinzător în zona de securitate cu acces limitat a aeroporturilor;

q) constată şi examinează contravenţiile în domeniul aviaţiei civile, precum şi aplică sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile Codului contravenţional;

6) de exercitare a altor activităţi în domeniul aviaţiei civile:

a) asigură realizarea activităţilor de informare aeronautică;

b) aprobă programele de instruire a personalului aeronautic;

c) asigură colectarea de la persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activităţii în domeniu, precum şi transmite aceste date organismelor internaţionale în domeniu, conform cerinţelor de formă şi de conţinut indicate de acestea;

d) verifică corectitudinea formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană şi propune pentru aprobare organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile mărimile acestor tarife;

e) avizează construcţia şi reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile şi a obiectelor speciale;

f) avizează amplasarea construcţiilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor în zonele supuse servituţilor aeronautice;

g) exercită funcţiile şi atribuţiile de asigurare a securităţii aeronautice stabilite de cadrul normativ în domeniul securităţii aeronautice;

h) prezintă organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile pentru aprobare structura şi condiţiile de retribuire a muncii personalului autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile în conformitate cu cerinţele şi practica internaţională în domeniu;

i) prezintă Guvernului pentru aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, precum şi efectivul-limită, în conformitate cu cerinţele şi practica internaţională în domeniu.

(4) În cazul în care nu dispune de capacităţi necesare pentru certificări specifice, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile poate, cu acordul solicitantului, să contracteze o entitate internaţională calificată în certificările respective. Această prevedere nu limitează dreptul solicitanţilor rezidenţi de a contracta direct servicii de certificare de la entităţile internaţionale calificate.

Art 7 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului