Articolul 8 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organizarea activităţii autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile

(1) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile este o autoritate publică autonomă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, care are statut de persoană juridică de drept public, subordonată organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, cu buget autonom. Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului autogestiunii şi cel al autonomiei financiare.

(2) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(3) Directorul şi directorii adjuncţi ai autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sînt numiţi în funcţie publică şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.

(4) În cadrul autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile activează funcţionari publici, în condiţiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.

(5) Nu poate candida la funcţia de director sau director adjunct al autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile persoana care are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni grave săvîrşite cu intenţie, pentru infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave.

(6) Bugetul autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

(7) Plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană, plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor în funcţie de codul atribuit, plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care activează în afara teritoriului Republicii Moldova constituie venituri colectate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi se utilizează la finanţarea activităţii acesteia.

(8) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile prezintă Guvernului, prin intermediul organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, pentru aprobare bugetul anual, în limitele necesităţilor de asigurare a unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. În cazul în care bugetul anual al autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile nu este aprobat pînă la începutul anului financiar, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile îşi va limita cheltuielile lunare la 1/12 din cheltuielile stabilite pentru anul precedent. Anual, pînă la data de 1 mai, autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile transmite Guvernului raportul financiar. Executarea anuala a bugetului se verifică printr-un audit independent, al cărui raport este transmis Guvernului spre informare pînă la data de 1 iunie. Evidenţa contabilă se efectuează în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale de contabilitate.

(9) Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană este stabilit de Guvern în mărime de pînă la 1 euro/tonă MTOM la fiecare decolare/aterizare. Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor este stabilit de Guvern în mărime de: pînă la 0,5 euro/pasager la plecare şi la sosire – pentru aerodromurile cu cifra de cod 2; pînă la 2 euro/pasager la plecare şi la sosire – pentru aerodromurile cu cifra de cod 3 şi 4. Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care activează în afara teritoriului Republicii Moldova este stabilit de Guvern în mărime de pînă la 1 euro/ tonă MTOM la fiecare decolare.

(10) Plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare se transferă în bugetul de stat lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, de către agenţii economici certificaţi, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.

(11) Un transfer incomplet sau întîrziat la bugetul de stat al plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare atrage după sine o penalitate în mărime stabilită de Guvern. Neachitarea, în termen de 60 de zile calendaristice de la scadenţă, a plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare serveşte temei pentru suspendarea, pînă la achitarea datoriei, a certificatului emis de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.

(12) Excepţie de la prevederile prezentului articol constituie mijloacele financiare încasate de la solicitant de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile exclusiv în mărimile şi în scopul achitării onorariilor regulamentare ale entităţilor internaţionale care au fost contractate şi/sau cărora le-a fost delegată atribuţia de certificare. Aceste încasări şi cheltuieli sînt reflectate separat în executarea bugetului autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, nefiind calificate ca excedent de venituri şi cheltuieli.

(13) Patrimoniul şi mijloacele financiare obţinute de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile din plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare sînt scutite de impozite şi taxe.

Art 8 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului