Articolul 9 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Dispoziţii generale privind supravegherea continuă

(1) În scopul realizării siguranţei zborului, sînt supuşi certificării şi supravegherii continue următoarele categorii de agenţi aeronautici:

a) operatorii aerieni, corespunzător cu operaţiunile aeriene civile pe care le desfăşoară;

b) agenţii aeronautici care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricarea şi întreţinerea aeronavelor, a motoarelor, a elicelor, a pieselor şi a echipamentelor asociate, precum şi cei care au ca obiect de activitate procesele specializate, inclusiv încercările de tip, testările specializate şi distribuirea produselor aeronautice;

c) agenţii aeronautici care desfăşoară activităţi de proiectare, construcţii, montaj, reparaţii pentru elemente de infrastructură şi echipamente care concură direct la siguranţa zborului;

d) agenţii aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi activităţile aeroportuare;

e) agenţii aeronautici care se ocupă cu pregătirea personalului aeronautic civil;

f) alte categorii de agenţi aeronautici, potrivit reglementărilor specifice aplicabile.

(2) Prin eliberarea de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a unui certificat se atestă conformitatea solicitantului cu cerinţele şi condiţiile stabilite, specificîndu-se privilegiile acordate acestuia. Certificatul rămîne valabil atît timp cît agentul aeronautic demonstrează în cadrul supravegherii continue că îndeplineşte cerinţele şi condiţiile care au stat la baza certificării.

(3) În vederea realizării prevederilor alin. (2), autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile verifică:

a) conformitatea cu cerinţele aplicabile a produselor, a pieselor, a echipamentelor, a persoanelor sau a organizaţiilor care fac obiectul certificării, înainte de a elibera un certificat;

b) menţinerea conformităţii cu cerinţele aplicabile a produselor, a pieselor, a echipamentelor, a persoanelor sau a organizaţiilor pe care le-a certificat;

c) aplicarea acțiunilor corective pe care le-a aprobat ca urmare a analizei informaţiei relevante pe care a primit-o referitoare la o problemă de siguranţă ce implică produse, piese, echipamente, persoane sau organizaţii care fac obiectul prezentului cod şi al normelor sale de aplicare, precum și realizarea acestora în modul și în termenele aprobate.

(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se realizează în cadrul procesului de supraveghere continuă prin inspecţii aeronautice, expertize şi controale ale produselor, ale pieselor, ale echipamentelor, ale persoanelor, ale organizaţiilor şi ale activităţilor supuse certificării, conform prevederilor prezentului cod şi normelor sale de aplicare.

(5) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul sau în afara teritoriului Republicii Moldova în baza certificatelor emise de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sînt obligate să prezinte acesteia informaţiile şi documentele care confirmă respectarea continuă a condiţiilor de certificare în exercitarea activităţii şi să asigure accesul persoanelor împuternicite de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile la informaţiile, documentele, produsele, piesele şi la echipamentele care fac parte din condiţiile de certificare, în locurile şi zonele aflate sub controlul sau jurisdicţia lor.

(6) Condiţiile tehnice pentru emiterea, validarea, menţinerea, modificarea, suspendarea sau revocarea certificatelor şi efectuarea supravegherii continue se stabilesc prin reglementări aeronautice civile.

(7) Certificatelor prevăzute de prezentul cod nu li se aplică procedura aprobării tacite.

Art 9 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului