Articolul 106 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Drepturile cercetătorului ştiinţific

Cercetătorul ştiinţific este în drept:

a) să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare, conform legislaţiei în vigoare;

b) să fie recunoscut ca autor sau coautor al produsului intelectual obţinut prin activitate;

c) să solicite, cu sprijinul organizaţiei, brevete pentru rezultatele originale ale activităţii sale;

d) să beneficieze de rezultatele activităţii sale ştiinţifice, de premii şi de alte recompense pentru astfel de rezultate;

e) să participe la manifestări, concursuri şi colaborări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la alte acţiuni ştiinţifice;

f) să utilizeze baza tehnico-materială a organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pentru implementarea proiectelor finanțate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;

g) să implementeze proiectele conform conceptului aprobat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;

h) să propună spre aplicare idei novatoare;

i) să fie membru al grupurilor, organizaţiilor (asociaţiilor) obşteşti naţionale şi internaţionale, conform legislaţiei în vigoare;

j) să participe la elaborarea concepţiilor şi politicilor în domeniile cercetării și inovării;

k) să se producă, la solicitare, în calitate de expert, de referent, de consultant, de membru al consiliului științific de profil şi al comisiilor de acreditare, de evaluare etc.;

l) să beneficieze, în semn de apreciere a meritelor sale de către stat şi societate, de titluri onorifice pentru contribuţia sa adusă la dezvoltarea ştiinţei şi inovării, la pregătirea de cadre ştiinţifice de înaltă calificare şi pentru aplicarea rezultatelor muncii sale în economia naţională;

m) să participe la concursuri pentru a fi promovat în funcţii ştiinţifice şi administrative, inclusiv în cadrul Academiei de Științe;

n) să practice activitate didactică în instituţii de învăţămînt superior, în funcţii titulare, în bază de concurs;

o) să efectueze alte acţiuni legale pentru a atinge scopul cercetărilor ştiinţifice.

Art 106 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului