Articolul 13 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Finanțare instituțională

(1) Finanţare instituţională – finanțare acordată din bugetul de stat organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv instituţiilor de învăţămînt superior de stat, pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și pentru cheltuielile de personal aferente, în baza metodologiei de finanțare instituțională aprobate de Guvern.

(2) Metodologia de finanțare instituțională se bazează pe următoarele principii:

a) evaluarea rezultatelor obținute în urma cercetării ştiinţifice, precum şi a impactului economic și social al acestora;

b) ponderea limitată a finanţării instituţionale în totalul fondurilor obţinute de instituţie;

c) predictibilitatea finanţării instituționale, realizarea acesteia după criterii făcute publice cu cel puţin un an înainte de punerea lor în aplicare;

d) încurajarea iniţiativelor de consolidare organizaţională atît în interiorul categoriilor de organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, cît şi între diferite categorii de astfel de organizații.

(3) Mijloacele financiare destinate finanțării instituționale a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării de interes național se alocă anual, prin legea bugetului de stat, şi se distribuie de către organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării.

(4) Accesul la infrastructura publică din domeniile cercetării și inovării este asigurat oricărui cercetător științific, aceasta utilizîndu-se pentru implementarea proiectelor în cadrul mecanismului național de cercetare și inovare, stabilit de prezentul cod.

Art 13 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului