Articolul 60 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuțiile organului central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării

Organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării are următoarele atribuții:

a) elaborează, în cadrul unui exercițiu larg de consultare cu entitățile interesate, și promovează Programul național, strategiile sectoriale și planurile de acțiuni privind implementarea acestora;

b) propune Guvernului, în limitele mijloacelor bugetare anuale aprobate, revizuirea planurilor de acțiuni de implementare a Programului național și a strategiilor sectoriale;

c) elaborează, conform competenţelor, proiecte de acte normative pentru crearea instrumentelor de stimulare şi promovare a activităţilor în domeniile cercetării și inovării;

d) aprobă bugetele de finanțare instituțională;

e) examinează rapoartele ştiinţifice elaborate în domeniile cercetării și inovării;

f) propune Guvernului înființarea, reorganizarea sau lichidarea organizaţiilor de drept public în domeniile cercetării și inovării;

g) elaborează proiectul cadrului bugetar pe termen mediu în domeniile cercetării și inovării, inclusiv pentru finanţarea instituţională;

h) coordonează, monitorizează și promovează activităţile în domeniile cercetării și inovării ale organizațiilor din subordine;

i) promovează programe bilaterale şi multilaterale în domeniile cercetării și inovării, lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale;

j) monitorizează implementarea documentelor de politici și a proiectelor în domeniile cercetării și inovării și prezintă anual Guvernului raportul privind realizarea acestora;

k) organizează selectarea prin concurs a conducătorilor organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării aflate în subordine;

l) monitorizează organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării aflate în subordine, precum și activitatea conducătorilor acestora;

m) atrage mijloace din surse externe pentru dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;

n) elaborează standarde minime pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice și întocmeşte acte normative cu privire la recunoaşterea şi echivalarea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în alte state, precum şi alte acte normative de reglementare a domeniului dat, pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;

o) stabilește denumirea domeniilor, ramurilor, profilurilor şi specialităţilor ştiinţifice în consultare cu Academia de Ştiințe a Moldovei și autoritățile publice centrale de resort;

p) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 60 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului