Articolul 61 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare are următoarele atribuții în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării:

a) implementează politica statului conform planurilor de acțiuni aprobate de Guvern în vederea implementării Programului naţional și a strategiilor sectoriale;

b) administrează bugetul aprobat pentru finanțarea proiectelor, potrivit cadrului normativ;

c) gestionează fonduri naționale în domeniul dezvoltării și fonduri din programe bilaterale şi multilaterale lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale, conform deciziei Guvernului;

d) deleagă reprezentanți în cadrul programelor bilaterale şi multilaterale lansate potrivit acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale;

e) organizează şi desfăşoară concursuri de proiecte, inclusiv asigură expertizarea şi evaluarea independentă a proiectelor înaintate la concursuri, în scopul distribuției fondurilor publice alocate pentru finanţarea proiectelor;

f) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern;

g) organizează şi asigură contractarea proiectelor declarate cîștigătoare;

h) monitorizează implementarea proiectelor și prezintă anual Guvernului rapoarte privind realizarea acestora;

i) prezintă organelor centrale de specialitate ale statului propuneri de perfecţionare a documentelor de politici şi a proiectelor de acte normative;

j) creează, menține și acordă acces publicului larg la baze de date în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, inclusiv baze de date naționale ale cercetătorilor naționali și internaționali care participă la evaluarea proiectelor, baze de date naționale cu toate componentele materiale ale infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și echipamentul specializat aferent;

k) solicită de la instituţiile publice, organizaţiile din domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării și de la agenţii economici informaţii privind activităţile în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării;

l) promovează interesele statului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale rezultate în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare;

m) organizează selectarea prin concurs a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatoarelor de inovare;

n) monitorizează activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare în care rezidenții implementează proiecte de inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea administratorilor acestora;

o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 61 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului