Articolul 67 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Secțiile de științe ale Academiei de Științe

(1) În cadrul Academiei de Ştiinţe, în corespundere cu domeniile ştiinţifice, se constituie următoarele secţii:

a) ştiinţe ale vieţii;

b) ştiinţe exacte şi inginereşti;

c) ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte.

(2) Membrii secțiilor Academiei de Științe sînt:

a) membrii titulari ai Academiei de Științe;

b) membrii corespondenți ai Academiei de Științe;

c) cîte 15 cercetători științifici din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani, pe baza unui regulament aprobat de Guvern.

(3) Persoanele menționate la alin. (2) sînt membri ai unei singure secții de științe.

(4) Secţiile de ştiinţe au următoarele atribuţii:

a) propun prioritățile în domeniile cercetării și inovării conform domeniului de competență;

b) promovează dezvoltarea științei la nivel național în domeniul de competență;

c) promovează ştiinţa şi cultura, valorile şi principiile deontologice ale cercetării și inovării;

d) organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat;

e) contribuie la elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;

f) alte atribuții în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.

(5) Conducătorul și adjunctul conducătorului fiecărei secţii de ştiinţe sînt aleşi, pentru o perioadă de 4 ani, cu votul a 3/4 din membrii secției.

(6) Conducătorul secției de științe ocupă din oficiu funcția de vicepreședinte al Academiei de Științe.

Art 67 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului