Articolul 68 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe

(1) Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe este organul reprezentativ suprem al acesteia, care întruneşte membrii secțiilor de ştiinţe.

(2) Sesiunile Adunării generale pot fi ordinare şi extraordinare. Sesiunile ordinare se convoacă cel puţin o dată pe an. Sesiunile extraordinare se convoacă la solicitarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, la cererea majorităţii membrilor Prezidiului Academiei de Ştiinţe, la solicitarea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Adunării generale sau la solicitarea a cel puţin două secţii de ştiinţe dintre cele nominalizate la art. 67 alin. (1), în conformitate cu Statutul Academiei de Științe.

(3) Sesiunea Adunării generale este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acesteia, iar hotărîrile se aprobă cu votul majorității membrilor aleși.

(4) Adunarea generală:

a) aprobă Statutul Academiei de Ştiinţe;

b) alege preşedintele Academiei de Ştiinţe şi secretarul ştiinţific general;

c) aprobă rapoartele secțiilor de științe privind dezvoltarea științei în domeniile de competență;

d) aprobă avizul Academiei de Științe asupra Programului național și strategiilor sectoriale în domeniile cercetărilor fundamentale și aplicative;

e) se expune asupra raportului anual elaborat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării privind activitatea de cercetare și inovare;

f) aprobă, în coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor, efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe, precum și structura Prezidiului;

g) consultă Guvernul în procesul de elaborare a metodologiei de finanțare instituțională;

h) consultă Guvernul în procesul de înființare, reorganizare sau lichidare a infrastructurii publice în domeniile cercetării și inovării;

i) asigură promovarea rezultatelor cercetării și inovării în țară și peste hotare, precum și stimularea interesului elevilor, studenților pentru studierea științelor și realizarea carierei științifice;

j) aprobă raportul asupra stării științei care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;

k) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.

Art 68 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului