Articolul 72 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile Prezidiului

Prezidiul are următoarele atribuţii:

a) coordonează și asigură elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;

b) convoacă sesiunile ordinare și extraordinare ale Adunării generale în conformitate cu art. 68;

c) propune acordarea distincțiilor de stat, a premiilor naționale, a premiilor internaționale, conferă distincții și titluri onorifice instituite de Academia de Științe, în conformitate cu Statutul Academiei de Științe și cu prevederile cadrului normativ;

d) organizează concursuri pentru editarea publicațiilor periodice, a monografiilor științifice şi pentru găzduirea manifestărilor științifice;

e) asigură utilizarea eficientă a bunurilor primite în gestiune;

f) prezintă, în modul și termenele stabilite, rapoarte de activitate și dări de seamă privind utilizarea mijloacelor bugetare;

g) propune, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului și a altor autorități administrative, cercetători științifici pentru activități ad-hoc consultative;

h) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.

Art 72 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului