Articolul 82 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Drepturile subiectelor raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul la informaţii ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare.

(2) Titularul de drept poate utiliza informaţii ştiinţifico-tehnologice la necesitate, sub orice formă şi în orice modalitate, dacă faptul nu contravine legislaţiei în vigoare.

(3) În interesul securităţii naţionale, exercitarea dreptului la informaţii ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare poate fi supusă unor restricţii vizînd respectarea confidenţialităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Intermediarul poate furniza beneficiarului, cu autorizarea autorului (coautorului) sau a unui alt titular de drept, informaţii ştiinţifico-tehnologice.

(5) Cetăţenii străini şi apatrizii, persoanele juridice străine au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice ca şi cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele ei juridice dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Art 82 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului