Articolul 88 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Finanţarea activităţii din domeniile cercetării și inovării

(1) Sursele de finanţare a domeniilor cercetării și inovării sînt:

a) resursele bugetului public național;

b) veniturile colectate ale organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării, obţinute din:

– efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern;

– locaţiunea şi darea în arendă a patrimoniului public, în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

– donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării;

c) resursele proiectelor finanţate din surse externe;

d) mijloacele organizaţiilor interesate de activitatea din domeniile cercetării și inovării;

e) alte surse legale.

(2) În legea bugetului de stat sînt prevăzute distinct alocații pentru domeniile cercetării și inovării.

(3) Finanţarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării se efectuează prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate în acest scop prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

(4) Statul asigură finanțarea domeniilor cercetării și inovării în baza Programului naţional, a strategiilor sectoriale și planurilor de acțiuni de implementare a acestora.

(5) Mijloacele destinate domeniilor cercetării și inovării de la bugetul de stat se utilizează pentru:

a) cercetări ştiinţifice, lucrări de investigare şi dezvoltare tehnologică;

b) finanțarea instituțională în domeniile cercetării și inovării;

c) finanțarea instituțională a Academiei de Științe în baza regulamentului aprobat de Guvern;

d) organizarea de concursuri pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării;

e) organizarea de conferinţe, seminare etc.;

f) editarea de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, precum şi de reviste ştiinţifice;

g) susţinerea şi dezvoltarea colaborării ştiinţifice cu organizaţii internaţionale;

h) pregătirea unor cadre ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorantură şi postdoctorantură atît în ţară, cît şi peste hotare;

i) asigurarea activităţii consiliilor științifice de profil.

Art 88 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului