Articolul 108 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Consiliul de etică şi management

(1) Misiunea de verificare a asigurării responsabilităţii publice a instituţiilor de învăţămînt superior revine Consiliului de etică şi management, care se constituie la nivel naţional, este o structură deliberativă independentă şi funcţionează în baza unui regulament elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Consiliul este format, cu respectarea principiului nediscriminării şi transparenţei, din 11 membri, după cum urmează:

a) trei reprezentanţi numiţi de Consiliul Rectorilor;

b) doi reprezentanţi numiţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

c) un reprezentant numit de Ministerul Finanţelor;

d) doi reprezentanţi numiţi de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare;

e) un reprezentant al sindicatelor din domeniul educaţiei;

f) un reprezentant al asociaţiilor şi organizaţiilor studenţeşti;

g) un reprezentant al societăţii civile.

(2) Nu pot face parte din Consiliul de etică şi management rectorii, membrii consiliilor de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi persoanele care exercită funcţii de demnitate publică.

(3) Secretariatul Consiliului de etică şi management este asigurat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi include obligatoriu un jurist.

(4) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Consiliul de etică şi management în legătură cu nerespectarea prevederilor art.107 alin. (1). Din momentul primirii unei astfel de sesizări, Consiliul de etică şi management are obligaţia de a investiga aspectele invocate şi de a răspunde în termen de 3 luni.

(5) În cazul în care se constată nerespectarea prevederilor ce ţin de responsabilitatea publică conform art.107 alin. (1), Consiliul de etică şi management, în termen de 10 zile de la data constatării, sesizează Consiliul de dezvoltare strategică instituţională al instituţiei de învăţămînt superior, cu informarea fondatorului.

(6) Dacă, în termen de 3 luni de la data sesizării de către Consiliul de etică şi management, instituţia de învăţămînt superior nu întreprinde acţiuni de corectare a abaterilor de la obligaţiile de responsabilitate, fondatorul aplică, în termen de cel mult 4 luni de la data constatării abaterii, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

a) propune adunării generale a cadrelor didactice şi ştiinţifice titulare şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din consiliile facultăţilor revocarea din funcţie a rectorului;

b) reduce sau sistează finanţarea de la bugetul de stat;

c) iniţiază procedura de reorganizare sau lichidare a instituţiei de învăţămînt superior.

Art 108 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului