Articolul 109 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Carta universitară

(1) Carta universitară este documentul care stabileşte misiunea, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea universităţii şi a altor instituţii de învăţămînt superior.

(2) Carta universitară prevede, în mod obligatoriu:

a) procedura de alegere/desemnare/revocare a personalului de conducere;

b) normele de etică şi deontologie academică;

c) principiile de gestiune a resurselor instituţiei de învăţămînt superior;

d) condiţiile de constituire, de stabilire a destinaţiei şi de utilizare a propriilor fonduri;

e) condiţiile de încheiere a contractelor cu instituţii publice şi agenţi economici în scopul realizării unor programe sau proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă, de creaţie artistică, de transfer tehnologic şi de perfecţionare a calificării profesionale a specialiştilor;

f) condiţiile de asociere cu alte instituţii de învăţămînt superior sau organizaţii;

g) principii generale de construire, modernizare, gestionare şi utilizare a bazei materiale a instituţiei de învăţămînt superior, aferente procesului de învăţămînt şi cercetării ştiinţifice;

h) principiile de cooperare cu instituţii de învăţămînt superior din străinătate şi de aderare la organizaţii europene şi internaţionale;

i) principiile de colaborare a universităţilor cu sindicatele şi organizaţiile studenţeşti legal constituite;

j) modul de administrare a drepturilor de proprietate intelectuală în instituţia de învăţămînt superior;

k) orice alte aspecte considerate relevante de către senat şi care corespund legislaţiei în vigoare.

(3) Carta universitară se elaborează şi se adoptă de senat numai după consultarea comunităţii universitare.

(4) Carta universitară se adoptă după obţinerea avizului favorabil din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Avizul se emite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cel mult 30 de zile de la data solicitării instituţiei de învăţămînt superior.

(5) În cazul în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu răspunde solicitării instituţiei de învăţămînt superior în termenul prevăzut la alin. (4), Carta universitară se consideră avizată favorabil.

Art 109 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului