Articolul 119 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Normarea activităţii ştiinţifico-didactice şi de cercetare

(1) Norma ştiinţifico-didactică se constituie din:

a) activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii), realizată prin:

- ore de curs;

- seminare, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de proiectare, stagii didactice/ clinice şi alte forme aprobate de senat;

b) activitatea didactică neauditorială, realizată prin:

- conducerea stagiilor de practică;

- conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;

- conducerea proiectelor sau tezelor de licenţă, de master, de doctorat;

- monitorizarea activităţii individuale a studenţilor;

- activităţi de evaluare şi monitorizare;

- consultaţii, ghidare directă a activităţii individuale a studentului;

- alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale;

c) activitatea de cercetare, transfer tehnologic, de creaţie artistică şi sportivă, realizată prin:

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice sau realizarea creaţiei artistice;

- elaborarea de curricula;

- elaborarea produselor de program;

- publicarea articolelor ştiinţifice;

- brevetarea rezultatelor cercetării;

- elaborarea şi editarea monografiilor, culegerilor ştiinţifice;

- realizarea tezelor de doctorat;

- realizarea creaţiilor componistice, literare, de arte plastice, decorative sau design;

- montarea spectacolelor;

- realizarea rolurilor centrale în producţii teatrale, cinematografice şi/sau televizate;

- participarea la proiecte ştiinţifice şi coordonarea de proiecte ştiinţifice;

- participarea la conferinţe ştiinţifice, festivaluri artistice şi competiţii sportive;

- alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale;

d) activitatea metodică, realizată prin:

- pregătirea pentru predarea cursului;

- elaborarea suporturilor de curs;

- proiectarea didactică a activităţilor, inclusiv a celor individuale;

- elaborarea de curricula;

- elaborarea recomandărilor metodice pentru studenţi;

- elaborarea metodologiilor şi a testelor de evaluare a rezultatelor academice;

- conducerea seminarelor metodologice;

- alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale.

(2) Norma activităţii de cercetare pentru cadrele ştiinţifice titulare se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Activitatea didactică se cuantifică în ore convenţionale în cadrul unei unităţi de timp, de regulă săptămînă, semestru, an.

(4) În învăţămîntul superior, unitatea de timp pentru curs, seminar, activităţi de laborator şi lucrări practice este de 2 ore convenţionale. Ora convenţională în învăţămîntul superior constituie 45 de minute.

(5) Activităţile incluse în norma ştiinţifico-didactică şi prevăzute la alin.(1) lit.b), c) şi d) se cuantifică în ore convenţionale în baza metodologiei aprobate de senatul instituţiei de învăţămînt superior, în funcţie de profil şi specializare.

(6) Norma didactică anuală a personalului didactic include şi ghidarea directă a activităţii individuale a studentului.

(7) În norma didactică a asistentului universitar nu pot fi incluse ore de curs.

(8) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă ştiinţifico-didactică, realizată prin cumularea activităţilor menţionate la alin.(1), este de 35 de ore astronomice pe săptămînă.

(9) Senatul instituţiei de învăţămînt superior stabileşte diferenţiat norma ştiinţifico-didactică, în baza propriei metodologii.

(10) Norma de activitate a altor categorii de personal din învăţămîntul superior se stabileşte în conformitate cu Codul muncii.

(11) Personalul de conducere din învăţămîntul superior (rector, prorector, decan, şef de departament sau şef de catedră) poate cumula funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în conformitate cu regulamentele instituţionale.

(12) Norma didactică constituită din activităţile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) poate fi redusă pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin.(1) lit.c) şi d), în baza metodologiei aprobate de senat.

Art 119 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului