Articolul 122 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice

(1) Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice este parte integrantă a sistemului naţional de învăţămînt.

(2) Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se organizează şi se realizează în conformitate cu prevederile prezentului cod, cu regulamentele-cadru elaborate de autorităţile de resort, prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, şi aprobate de Guvern, precum şi în conformitate cu regulamentele instituţionale.

(3) Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice asigură:

a) formarea, specializarea şi perfecţionarea profesională a ofiţerilor şi a subofiţerilor pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi alte structuri ale statului din domeniile apărării, securităţii şi ordinii publice;

b) specializarea şi perfecţionarea profesională a personalului civil care activează în autorităţile administraţiei publice centrale şi în alte structuri ale statului din domeniile apărării, securităţii şi ordinii publice;

c) organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domeniile de interes pentru ministere şi alte structuri ale sistemelor de apărare, de securitate şi de ordine publică;

d) servicii de consultanţă, suport ştiinţific şi expertiză în domeniile apărării, securităţii şi ordinii publice pentru structurile guvernamentale şi nonguvernamentale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de învăţămînt în domeniile milităriei şi securităţii se efectuează de Guvern, cu aprobarea Preşedintelui Republicii Moldova, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative în vigoare.

(5) Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de învăţămînt în domeniul ordinii publice se efectuează de Guvern, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative în vigoare.

(6) Instituţiile de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se subordonează autorităţilor de resort respective.

(7) Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se organizează în instituţii publice de învăţămînt profesional tehnic, de învăţămînt superior - de licenţă, de master şi de doctorat - şi de formare profesională continuă, cu finanţare de la bugetul de stat şi cu taxă în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(8) Structura organizatorică a învăţămîntului în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice este elaborată de consiliul profesoral şi senatul instituţiei de învăţămînt şi aprobată de autoritatea în a cărei subordine se află instituţia respectivă.

(9) Planul de pregătire a cadrelor de specialitate în instituţiile de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se aprobă anual de Guvern, la propunerea autorităţilor în a căror subordine se află instituţiile respective.

(10) Planurile de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se elaborează de instituţiile de învăţămînt şi se coordonează cu autorităţile în a căror subordine se află instituţiile respective şi cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(11) Diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice şi titlurile acordate oferă deţinătorului dreptul să ocupe, după trecerea în rezervă, funcţii echivalente cu cele care pot fi ocupate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt, cu profil înrudit şi de acelaşi nivel, din afara domeniilor milităriei, securităţii şi ordinii publice.

(12) Pentru reglementarea internă şi aplicarea prevederilor prezentului cod, cu referinţă la specificul învăţămîntului în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte structuri ale statului din domeniile apărării, securităţii şi ordinii publice pot elabora şi aproba acte normative departamentale proprii.

(13) Modul de selectare şi condiţiile de admitere a candidaţilor în instituţiile de învăţămînt în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice se stabilesc de autorităţile în a căror subordine se află instituţiile respective, prin actele normative departamentale corespunzătoare, în funcţie de specificul serviciului şi învăţămîntului în domeniile respective, în corelare cu cadrul general de organizare a admiterii în învăţămîntul naţional.

(14) Pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei se efectuează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale prezentului cod, ale altor acte normative cu privire la apărare, precum şi ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(15) Instruirea rezerviştilor şi a recruţilor se realizează în cadrul centrelor de instruire militară, cu aprobarea Ministerului Apărării.

Art 122 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului