Articolul 134 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific

(1) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul să aleagă şi să utilizeze atît tehnologiile didactice, manualele şi materialele didactice aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cît şi pe cele alternative, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat.

(2) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul:

a) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;

b) să i se includă în vechimea de muncă didactică activitatea didactică şi de cercetare desfăşurată anterior în cazul transferului la o instituţie de învăţămînt care oferă programe de studii de alt nivel;

c) să se asocieze în organizaţii sindicale şi profesionale;

d) să solicite, din proprie iniţiativă , acordarea de grade didactice şi titluri ştiinţifice.

(3) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul la concediu de odihnă anual în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

(4) Personalul didactic din învăţămîntul general beneficiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare, de următoarele drepturi şi garanţii sociale:

a) dreptul la reducerea duratei zilei de muncă în primii trei ani de activitate didactică după absolvirea instituţiei de învăţămînt;

b) dreptul, garantat de stat, la stagii de formare profesională în domeniul activităţii didactice, cel puţin o dată la 3 ani;

c) dreptul la compensaţii băneşti anuale pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de calcul, produse software pentru utilizare în activităţi de instruire on-line, pentru dezvoltare profesională, în limita şi în condiţiile stabilite de Guvern.

(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu Științe ale educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia.

(6) La debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, din contul bugetului de stat, prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în condiţiile stabilite de Guvern.

(7) În primii trei ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic mentor.

(8) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific din instituţiile de învăţămînt care s-a evidenţiat prin excelenţă în munca de predare şi educaţie se poate învrednici de distincţii de stat în condiţiile stabilite de legislaţie.

(9) Pentru atragerea absolvenţilor în activitatea didactică şi pentru promovarea profesiei de cadru didactic autorităţile administraţiei publice locale şi centrale care au instituţii de învăţămînt în subordine pot prevedea garanţii sociale suplimentare pentru cadrele didactice.

Art 134 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului