Articolul 140 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

(1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi promovează politicile de stat în domeniul educaţiei şi cercetării din învăţămîntul superior;

b) elaborează proiecte de acte legislative şi alte acte normative în domeniul educaţiei şi cercetării în învăţămîntul superior şi exercită controlul de stat asupra respectării acestora;

c) realizează conducerea, monitorizarea şi evaluarea sistemului naţional de educaţie, inclusiv a cercetării în învăţămîntul superior;

d) efectuează estimări şi analize ale indicatorilor de randament economic şi performanţă în sistemul naţional de educaţie, pe care le publică pe pagina web oficială a ministerului;

e) elaborează şi aprobă standardele educaţionale de stat şi Curriculumul naţional şi exercită, prin intermediul instituţiilor abilitate, controlul asupra realizării acestora;

f) aprobă procedurile de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere din învăţămînt, în vederea conferirii sau confirmării gradelor didactice şi gradelor manageriale, şi asigură controlul respectării acestora;

g) gestionează programele şi proiectele naţionale şi organizează achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru sectorul educaţional în cadrul programelor naţionale;

h) aprobă manualele şi materialele didactice care urmează a fi utilizate în sistemul de învăţămînt;

i) elaborează şi aprobă pachetul standard de servicii educaţionale în învăţămîntul obligatoriu;

j) elaborează și publică strategia sectorială de cheltuieli pe termen mediu pentru sistemul naţional de educaţie și participă la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pentru domeniul cercetare în învățămîntul superior, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;

j-1) asigură repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli în domeniul educației pe bugetele componente ale bugetului public național și pe autorități publice centrale, inclusiv estimează volumul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale;

k) elaborează propuneri la proiectul bugetului de stat, fundamentate pe programe pentru instituțiile de învățămînt și de cercetare subordonate, prezintă rapoarte privind executarea bugetului, inclusiv privind performanța în cadrul programelor de cheltuieli din domeniul de competență, și participă la argumentarea și promovarea acestora;

1) elaborează, prin coordonare cu autorităţile interesate, şi aprobă normele de personal, de muncă şi de finanţare în sistemul naţional de educaţie;

m) coordonează şi monitorizează activitatea financiară a instituţiilor de învăţămînt publice subordonate;

n) formulează şi prezintă Guvernului propuneri de perfecţionare a remunerării personalului didactic şi a altor categorii de personal din sistemul de învăţămînt;

o) coordonează activitatea de cercetare în învăţămîntul superior, precum şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;

p) coordonează activitatea de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi de conducere din învăţămînt;

q) angajează, prin concurs, şi eliberează din funcţie directorii instituţiilor publice de învăţămînt special şi profesional tehnic, precum şi directorii altor instituţii publice de învăţămînt subordonate;

r) adresează autorităţilor administraţiei publice locale propuneri argumentate de încetare a raporturilor de muncă ale unor şefi ai organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului sau ale unor directori ai instituţiilor de învăţămînt;

s) iniţiază şi încheie acorduri internaţionale de colaborare în domeniul educaţiei şi cercetării în învăţămîntul superior, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

t) organizează procesul de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din străinătate şi a calificărilor acordate de acestea;

u) negociază şi semnează convenţiile colective din domeniul învăţămîntului;

v) asigură, în mod gratuit, copiii din grupele pregătitoare cu materiale didactice, elevii din învăţămîntul primar și gimnazial cu manuale şcolare, copiii, elevii şi studenţii cu cerinţe educaţionale speciale care urmează studiile în instituţiile de învăţămînt general, profesional tehnic şi superior cu sisteme/forme alternative de comunicare, de scriere, de citire şi orientare, ţinînd seama de necesităţile individuale ale acestora;

w) propune candidaturi pentru conferirea distincţiilor de stat;

x) elaborează şi publică pe pagina sa web oficială raportul anual de activitate al ministerului;

y) asigură planificarea, crearea şi menţinerea în stare funcţională a Sistemului Informaţional Automatizat al Educaţiei;

z) asigură actualizarea periodică şi controlează corectitudinea informaţiilor introduse în Sistemul Informaţional Automatizat al Educaţiei;

z-1) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie şi de regulamentul său de organizare şi funcţionare.

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor în sfera de competenţă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării poate constitui consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative.

Art 140 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului