Articolul 143 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Sursele de finanţare a învăţămîntului

(1) Sursa prioritară de finanţare a sistemului de învăţămînt public o constituie:

a) transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, pentru instituţiile de educaţie antepreşcolară şi preşcolară, de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar;

b) alocaţiile de la bugetul de stat, pentru instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, superior şi alte instituţii de învăţămînt subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

c) alte alocaţii de la stat şi de la unităţile administrativ-teritoriale, destinate educaţiei.

(2) Transferurile cu destinaţie specială sînt efectuate de Ministerul Finanţelor, în conformitate cu formula de alocare propusă anual de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi aprobată de Guvern.

(3) Finanţarea instituţiilor de învăţămînt private se efectuează din sursele fondatorilor şi din taxele de şcolarizare.

(4) Instituţiile de învăţămînt general private acreditate beneficiază de sprijin din partea statului în modul stabilit de Guvern.

(5) Finanţarea învăţămîntului extraşcolar se face şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, din taxele de studii, sponsorizări, donaţii şi din alte surse legale.

(6) Instituţiile de învăţămînt pot beneficia şi de alte surse de finanţare, şi anume:

a) venituri provenite din prestarea contra plată a unor servicii educaţionale, precum şi din activitatea de cercetare şi de transfer tehnologic, în condiţiile legii;

b) venituri provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de studii (în gospodării didactice, ateliere experimentale etc.), precum şi din darea în locaţiune/arendă a spaţiilor, echipamentelor, terenurilor şi a altor bunuri proprietate publică sau privată;

c) granturi, sponsorizări şi donaţii;

d) alte surse legale.

(7) Statul garantează finanţarea studiilor superioare pe toată durata acestora în conformitate cu planul de admitere (comanda de stat) aprobat anual de Guvern.

(8) Relaţiile dintre instituţiile de învăţămînt şi persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un contract de prestare contra plată a serviciilor educaţionale, în care sînt specificate drepturile şi obligaţiile părţilor, durata studiilor şi mărimea taxei de studii.

Art 143 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului