Articolul 145 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Modalităţile de finanţare şi gestionare financiară a învăţămîntului

(1) Finanţarea bugetară a învăţămîntului se face prin patru modalităţi:

a) finanţare-standard: cost standard per copil/elev/student şi coeficient de ajustare;

b) finanţare compensatorie: pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, copiii cu aptitudini deosebite – prin programe experimentale sau alternative şi programe de susţinere a performanţei;

c) finanţare complementară: pentru modernizarea bazei materiale şi didactice, pentru subvenţionarea alimentaţiei, pentru transport şcolar şi cazare;

d) finanţare prin concurs pe bază de proiecte.

(2) Pentru activităţi şi programe de studii, suplimentare faţă de pachetul standard de servicii educaţionale finanţat de la bugetul de stat, se pot percepe taxe în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Costul-standard per elev sau student constituie baza pentru calcularea taxelor de studii.

(4) Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, de învăţămînt superior şi de formare continuă pot obţine şi utiliza, în condiţiile legii, venituri proprii, provenite din taxele achitate de persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională pe bază de contract.

(5) Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică şi pot desfăşura activităţi economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică sînt aprobate de Guvern.

(6) Învăţămîntul poate fi susţinut de asociaţii profesionale, de patronate şi autorităţi tutelare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(7) Persoanele fizice şi juridice au dreptul să sprijine din mijloacele proprii, în condiţiile legii, dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţămînt şi să acopere cheltuielile de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

(8) Persoanele fizice și persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care investesc mijloacele proprii în dezvoltarea sistemului de educaţie beneficiază de facilităţi fiscale în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(9) Veniturile obținute de instituțiile de învățămînt din prestarea contra plată a serviciilor educaționale se gestionează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.

(10) Veniturile instituţiei de învăţămînt obţinute exclusiv din activitatea de antreprenoriat sînt acumulate şi administrate separat de alte venituri.

(11) Asigurarea cu manuale şcolare este gestionată prin intermediul Fondului special pentru manuale, care este o structură cu autonomie financiară din sfera de competenţă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Modul de funcţionare a Fondului special pentru manuale se stabileşte de Guvern. Conducătorul Fondului special pentru manuale este numit în funcţie, prin concurs, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art 145 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului