Articolul 17 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Actele de studii

(1) Instituţiile de învăţămînt gimnazial, liceal, profesional tehnic, superior şi de formare continuă eliberează persoanelor care au promovat examenele de absolvire acte de studii, potrivit formatelor elaborate şi aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(2) Modelele actelor de studii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actele de studii eliberate în formatul aprobat de alte entităţi juridice nu sînt recunoscute.

(3) În învăţămîntul obligatoriu actele de studii se eliberează gratuit. Eliberarea duplicatelor acestor acte se efectuează contra plată, al cărei cuantum se stabileşte de Guvern.

(4) Actele de studii conferă titularului dreptul de continuare a studiilor la nivelul următor de învăţămînt sau de angajare pe piaţa muncii conform calificării obţinute.

(5) În învăţămîntul secundar general actele de studii se completează în limba română. În învăţămîntul profesional tehnic şi în cel superior actele de studii se completează în limbile română şi engleză.

(6) La finalizarea fiecărui nivel sau ciclu de învăţămînt se eliberează următoarele acte de studii:

a) în învăţămîntul gimnazial - Certificat de studii gimnaziale;

b) în învăţămîntul liceal - Diplomă de bacalaureat;

c) în învăţămîntul profesional tehnic secundar – Certificat de calificare;

d) în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar - Diplomă de studii profesionale;

e) în învăţămîntul superior:

- ciclul I - Diplomă de studii superioare de licenţă;

- ciclul II - Diplomă de studii superioare de master;

- ciclul III - Diplomă de doctor (în domeniul respectiv).

(7) La finalizarea studiilor în învăţămîntul secundar vocaţional de arte, sport etc. se eliberează actele de studii enumerate la alin. (6), conform nivelului de învăţămînt promovat, şi certificate de calificare profesională.

(8) La absolvirea de cursuri în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii se eliberează certificate de perfecţionare, de specializare sau de recalificare profesională.

(9) Recunoaşterea studiilor şi a perioadelor de studii, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor sînt de competenţa structurii abilitate pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor.

Art 17 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului