Articolul 18 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Managementul sistemului de învăţămînt

(1) Managementul sistemului de învăţămînt se realizează la trei niveluri: naţional, local şi instituţional.

(2) Competenţele manageriale în sectorul educaţional se stabilesc după cum urmează:

a) ale organelor centrale - prin prezentul cod;

b) ale organelor locale - prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, adoptate în condiţiile prezentului cod;

c) ale structurilor instituţionale - prin Carta universitară şi regulamentele instituţionale, aprobate în condiţiile legii.

(3) Elaborarea, promovarea, monitorizarea implementării şi evaluarea impactului politicii naţionale în domeniul educaţiei constituie competenţa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

(4) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării poate avea organe desconcentrate în teritoriu cu funcţii de gestionare administrativă a învăţămîntului.

(5) Organele locale de specialitate în domeniul învăţămîntului sînt create de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea în forma organizatorică de subdiviziuni interioare, subordonate consiliilor raionale/municipale. În UTA Găgăuzia aceste organe sînt create de Adunarea Populară şi se subordonează acesteia.

(6) Titulatura, structura şi regulamentele de funcţionare ale organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului se stabilesc de consiliile raionale/municipale, iar în UTA Găgăuzia - de Adunarea Populară, în baza structurii-tip şi a regulamentului-tip aprobate de Guvern.

(7) Managementul calităţii este asigurat:

a) în învăţămîntul general:

- la nivel naţional - de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

- la nivel local - de organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului;

- la nivel instituţional - de managerii instituţiilor de învăţămînt general;

b) în învăţămîntul profesional tehnic şi în învăţămîntul superior:

- la nivel naţional - de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ministerele de resort şi Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare;

- la nivel instituţional - de structurile respective de asigurare a calităţii în învăţămînt.

(8) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare activează în baza regulamentului aprobat de Guvern, în condiţiile prezentului cod.

(10) Actele administrative şi deciziile de interes general aprobate de entităţile sistemului de învăţămînt se publică pe paginile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor respective.

Art 18 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului