Articolul 40 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Structura curriculumului

(1) Curriculumul în învăţămîntul general conturează viziunea asupra parcursului educaţional, proiectînd aşteptările societăţii cu privire la rezultatele scontate ale învăţării pentru fiecare disciplină şcolară, pe niveluri de învăţămînt.

(2) În învăţămîntul general, Curriculumul naţional include: cadrul de referinţă, planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, curriculumul pentru educaţia timpurie, curricula disciplinelor obligatorii şi opţionale, manualele şcolare, ghidurile metodologice şi alte resurse de învăţare.

(3) Structura curriculumului pe discipline şcolare este definită în cadrul de referinţă al Curriculumului naţional.

(4) Curriculumul pentru învăţămîntul general se aprobă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(5) Curriculumul poate fi adaptat sau modificat pentru a satisface nevoile copiilor şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Modul de parcurgere a curriculumului este reflectat în planul educaţional individualizat pentru copilul/elevul cu cerinţe educaţionale speciale.

(6) Planul-cadru include disciplinele obligatorii, disciplinele opţionale, precum şi numărul maxim şi minim de ore aferente fiecăreia dintre acestea. Ponderea disciplinelor opţionale creşte în clasele finale ale învăţămîntului gimnazial şi liceal.

(7) Disciplinele opţionale incluse în planul-cadru au o pondere de 10-15% în învăţămîntul primar, 15-20% în învăţămîntul gimnazial şi 20-25% în învăţămîntul liceal.

(8) Planul-cadru este obligatoriu pentru toate instituţiile de învăţămînt general şi se aprobă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu cel puţin 6 luni înainte de începerea noului an şcolar.

(9) În cazul alternativelor educaţionale, planurile-cadru şi programele curriculare sînt elaborate de reprezentanţii instituţiilor care le implementează şi sînt aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(10) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi cele ale UTA Găgăuzia pot stabili componenta locală a curriculumului pentru instituţiile din subordine, care va avea o pondere de cel mult 5% din cota disciplinelor opţionale - în învăţămîntul primar şi gimnazial şi de cel mult 10% din cota disciplinelor opţionale - în învăţămîntul liceal.

Art 40 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului