Articolul 49 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Organele de conducere ale instituţiei de învăţămînt general

(1) La nivelul instituţiei de învăţămînt general funcţionează:

a) consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt, cu rol de decizie în domeniul administrativ, care este format din: director, un director adjunct, un reprezentant delegat de administraţia publică din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în care se află instituţia, trei reprezentanţi ai părinţilor, delegaţi de adunarea generală a părinţilor, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, delegaţi de consilul profesoral, şi un reprezentant al elevilor, delegat de consiliul elevilor din instituţie;

b) consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt, cu rol de decizie în domeniul educaţional, care este format din personalul didactic din instituţia respectivă şi este condus de directorul instituţiei de învăţămînt.

(2) Consiliul de administraţie este condus de o altă persoană decît directorul instituţiei de învăţămînt, desemnată de membrii consiliului prin vot secret.

(3) La şedinţele consiliului de administraţie pot participa reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri.

(4) Consiliul de administraţie funcţionează în baza unui regulament-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(5) Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt general are următoarele competenţe:

a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului instituţiei de învăţămînt;

b) participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea directorului instituţiei de învăţămînt;

c) avizează bugetul instituţiei;

d) aprobă planul de dezvoltare al instituţiei;

e) gestionează resursele financiare provenite din alte surse decît cele bugetare;

f) aprobă componenta şcolară a planului-cadru la nivelul instituţiei;

g) avizează normele de completare a claselor, numărul de clase şi schema de încadrare a personalului instituţiei.

Art 49 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului