Articolul 59 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Sistemul de învăţămînt profesional ethnic

(1) Sistemul de învăţămînt profesional tehnic include ansamblul instituţiilor de învăţămînt care oferă programe de:

a) formare profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor, aprobate de Guvern, precum şi cu nivelurile 3, 4 şi 5 ISCED;

b) recalificare a muncitorilor şi specialiştilor în diverse domenii de formare profesională;

c) consolidare a competenţelor profesionale ale muncitorilor calificaţi, în conformitate cu cerinţele economiei şi ale pieţei muncii.

(2) Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către Guvern la iniţiativa fondatorului.

(3) Organizarea generală a învăţămîntului profesional tehnic este reglementată de prezentul cod şi de regulamentul-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(4) Formarea profesională în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic se organizează în baza standardelor şi Curriculumului în învăţămîntul profesional tehnic.

(5) În învăţămîntul profesional tehnic, pentru anumite meserii/profesii poate fi aplicat şi învăţămîntul dual, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin coordonare cu alte organe centrale de resort şi cu agenţii economici interesaţi.

(6) Învăţămîntul dual se desfăşoară, paralel, în instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi în întreprinderi sau alte unităţi economice.

(7) Învăţămîntul profesional tehnic se poate desfăşura şi în instituţii penitenciare, prin organizarea de şcoli profesionale sau programe de formare profesională atribuite instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar care funcţionează în vecinătatea acestora, cu aprobarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi Ministerului Justiţiei.

(8) Durata şi structura anului de studii în învăţămîntul profesional tehnic se reglementează prin planul-cadru de învăţămînt aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art 59 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului