Articolul 63 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară

(1) Programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară asigură pregătirea maiştrilor, tehnicienilor, tehnologilor, personalului medical şi farmaceutic, altor specialişti în diverse domenii în conformitate cu nivelurile 4 şi 5 ISCED.

(2) Programele de formare profesională tehnică postsecundară corespund nivelului 4 ISCED şi au durata de:

a) 4 ani - pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale;

b) 5 ani - pentru programe integrate, la profilurile medicină şi farmacie, în baza studiilor gimnaziale;

c) 3 ani - pentru programe integrate, la specialitățile coregrafie și asistent al educatorului, în baza studiilor gimnaziale;

d) 3 ani - la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală;

e) 2 - 3 ani - la specialităţi conexe meseriei iniţiale, în baza certificatului de calificare;

f) 2 ani - la forma de învăţămînt cu frecvenţă, în baza certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură generală.

(3) Programele de formare profesională tehnică postsecundară nonterțiară corespund nivelului 5 ISCED și au durata de:

a) 4–5 ani – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale;

b) 2–3 ani – în baza diplomei de bacalaureat.

(4) Admiterea la programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară se face în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor şi în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii achitată de către persoane fizice sau juridice.

(5) Procesul de instruire la programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară se realizează în conformitate cu standardele naţionale de referinţă şi cu standardele de acreditare.

(6) Programele de formare profesională tehnică postsecundară se finalizează cu susținerea obligatorie, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a examenului de bacalaureat profesional, a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă, precum și cu susţinerea benevolă a examenului național de bacalaureat.

Programele de formare profesională tehnică postsecundară nonterțiară se finalizează:

a) cu susținerea obligatorie, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a examenului de bacalaureat profesional, a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă, precum și cu susţinerea benevolă a examenului național de bacalaureat – pentru elevii care au studiat în baza programelor integrate (studiilor gimnaziale);

b) cu susținerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă – pentru elevii care au studiat în baza diplomei de bacalaureat.

Învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se finalizează cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă titularului dreptul de încadrare în cîmpul muncii și de participare la concursul de admitere în ciclul I de studii superioare la o specialitate din domeniul studiat.

(7) Competenţele pe care trebuie să le deţină absolvenţii programelor de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară sînt formulate în Cadrul Naţional al Calificărilor.

(8) Instituţiile care oferă programe de formare profesională tehnică secundară, postsecundară şi postsecundară nonterţiară pot constitui consorţii cu instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi/sau de învăţămînt superior în condiţiile legii.

Art 63 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului