Articolul 22 Codul electoral în Republica Moldova. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale

(1) În calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală:

a) studiază modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a perfecţiona legislaţia şi procedurile electorale;

b) înaintează Guvernului şi Parlamentului propuneri cu privire la oportunitatea operării unor modificări în legislaţia electorală;

c) elaborează regulamente şi instrucţiuni menite să perfecţioneze procedurile electorale;

d) asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd în acest scop cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;

e) ţine şi gestionează Registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate;

f) constituie consilii electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare la desfăşurarea alegerilor parţiale ale consiliilor locale sau alegerilor pentru funcţia de primar;

g) conlucrează, în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu:

- Agenția Servicii Publice*, la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrului de stat al alegătorilor, format în baza Registrului de stat al populaţiei;  

- autorităţile administraţiei publice locale, în problemele selectării cadrelor calificate antrenate în activitatea organelor electorale, ale asigurării localurilor secţiilor de votare cu cabine, urne de vot, computere şi alte mijloace tehnico-materiale;

- Ministerul Afacerilor Interne, la asigurarea pazei secţiilor de votare şi a materialelor electorale;

- întreprinderile şi instituţiile de stat, la încheierea contractelor pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot şi de aprovizionare cu echipament;

- mijloacele de informare în masă şi asociaţiile obşteşti, la organizarea manifestărilor ce ţin de educaţia civică a alegătorului şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral;

- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, la constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate;

h) analizează structura circumscripţiilor electorale din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale a republicii;

i) implementează programe de educaţie civică;

j) pregăteşte programe de informare a alegătorilor în perioada electorală;

k) oferă mijloacelor de informare în masă informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor şi la practica administrativă utilizată în acest sens;

l) prezintă anual, până la data de 31 martie, rapoarte Parlamentului, în ședință plenară, precum și remite copii ale acestora Președintelui Republicii Moldova și Guvernului pentru informare;

m) oferă spre dezbatere mijloacelor de informare în masă şi publicului chestiuni electorale;

n) stabileşte contacte cu partidele, cu alte organizaţii social-politice şi neguvernamentale care au dreptul de a desemna candidaţi pentru funcţii publice, asigurîndu-le participarea plenară la procesul electoral;

o) acordă consultaţii asociaţiilor obşteşti interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor activităţi ce ţin de educaţia civică;

p) organizează, la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, cursuri de instruire şi seminare pentru persoanele care vor lua parte la procesul electoral în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, în calitate de reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale în organele electorale sau ai potenţialilor candidaţi, în calitate de funcţionari ai aparatului consiliilor electorale, de membri ai grupului de iniţiativă;

q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală;

r) organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice, cu blocurile electorale, precum şi cu reprezentanţii mass-media şi asigură semnarea de către aceştia a Codului de conduită pînă la începerea campaniei electorale.

s) ţine Registrul de stat al alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării acestuia;

t) iniţiază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlament, în cazul apariţiei vacanţei la funcţia de deputat, conform procedurii stabilite de prezentul cod;

u) ridică mandatul de consilier local, în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de demisie (la cerere), în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale;

v) declară vacant mandatul de consilier, în caz de deces, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

(2) În calitate de organ independent de supraveghere şi control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală:

a) elaborează şi emite actele normative necesare pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;

b) elaborează documente cu caracter de îndrumare (formulare, ghiduri, norme metodologice) în scopul asistenţei activităţii financiare şi al instruirii partidelor politice şi a concurenţilor electorali în privinţa drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor acestora în procesul de administrare a finanţelor;

c) colectează şi sistematizează rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice şi rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale prezentate de concurenţii electorali;

d) asigură publicarea pe pagina sa oficială a informaţiilor şi rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, precum şi a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale;

e) examinează sesizările şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;

f) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor financiare ale partidelor politice, ale altor organizaţii social-politice sau concurenţi electorali;

g) aplică sau solicită aplicarea sancţiunilor, prevăzute de prezentul cod şi de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sesizează organele competente privind încălcările ce sînt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau privind încălcarea legislaţiei fiscale;

h) cooperează şi acordă asistenţă informaţională la elaborarea unor studii independente de monitorizare a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

i) studiază şi monitorizează aplicarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, înaintează Parlamentului şi Guvernului propuneri privind modificarea cadrului legislativ cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;

j) dispune de drept de acces la informaţiile deţinute de autorităţile publice de toate nivelurile şi la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;

k) exercită alte atribuţii de supraveghere şi control al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.

Art 22 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului