Articolul 43 Codul electoral în Republica Moldova. Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale

(1) Partidele politice şi blocurile electorale, grupurile de inițiativă, precum şi candidaţii independenţi, în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale, prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, săptămînal, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile. Modelul raportului se aprobă de către Comisia Electorală Centrală şi conţine următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a donat mijloace financiare;

b) lista tuturor donaţiilor primite, inclusiv natura şi valoarea fiecărei donaţii în bani, mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii;

c) valoarea totală a donaţiilor şi numărul donatorilor;

d) lista donaţiilor rambursate ca urmare a depăşirii plafoanelor stabilite la art. 41 alin. (2) lit. e);

e) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice căreia i-au fost achitate mijloace financiare din contul „Fond electoral” şi scopul cheltuielilor respective;

f) sumele datoriilor, numerele actelor financiare de evidenţă şi alte informaţii concludente;

g) informaţia contabilă a persoanelor juridice fondate sau controlate în alt mod de partidul politic respectiv pentru perioada corespunzătoare.

(2) Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale, primite în condiţiile alin. (1), sînt verificate în prealabil de Comisia Electorală Centrală în ceea ce priveşte caracterul complet al informaţiei şi corespunderea cu cerinţele de întocmire a acestora.

(3) Dacă raportul prezentat de un partid politic, bloc electoral sau candidat independent în condiţiile alin. (1) este incomplet, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare, iar acesta este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării.

(4) Rapoartele sînt plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la primirea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

(5) Candidaţii independenţi în alegerile locale vor prezenta la consiliul electoral de circumscripţie corespunzător, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, rapoarte privind veniturile acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, conform modelului de raport aprobat de Comisia Electorală Centrală. În termen de 2 zile de la recepţionarea rapoartelor, consiliile electorale de circumscripţie vor asigura accesul persoanelor interesate la rapoartele prezentate de candidaţii independenţi şi le vor expedia spre publicare pe paginile web ale autorităţilor administraţiei publice locale corespunzătoare, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

(6) Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale pentru întreaga perioadă electorală se vor prezenta la Comisia Electorală Centrală de către concurenţii electorali înregistraţi cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor. Rapoartele se publică pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la recepţionarea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

(7) În campania electorală, partidele politice au dreptul să accepte donații doar direct pe contul „Fond electoral”, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul cod. Partidul politic poate transfera pe contul „Fond electoral” mijloacele financiare proprii, deținute pe contul său la data începerii campaniei electorale, cu condiția prezentării raportului financiar la Comisia Electorală Centrală, în care se indică datele prevăzute la alin. (1).

(8) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală. La rubrica cheltuieli se vor include următoarele informaţii:

a) costurile întrunirilor şi evenimentelor electorale, inclusiv costurile aferente (chirie, scenă, prestaţii scenice, sonorizare, standuri, afişe, cheltuieli de protocol, securitate, reflectarea evenimentului în mass-media etc.);

b) cheltuielile de publicitate, inclusiv la televiziune, radio, în alte mijloace de informare electronice, în presa scrisă, pe panouri, pe alte platforme publicitare stradale sau mobile;

c) cheltuielile pentru materialele promoţionale, inclusiv pentru programul electoral al partidului, postere, steguleţe, tricouri, alte articole promoţionale oferite gratuit în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (6);

d) cheltuielile pentru transportul de persoane şi bunuri;

e) costul serviciilor de sondare a opiniei publice;

f) costurile suplimentare de întreţinere: pentru închirierea unor birouri în scop electoral, pentru salariile personalului angajat temporar în scop electoral;

g) costurile de delegare sau detaşare a persoanelor;

h) cheltuielile de consultanţă electorală şi politică.

(9) Dacă informaţia prezentată de un partid politic sau bloc electoral în condiţiile alin. (8) este incompletă, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare privind mărimea fiecărei încasări în contul acestuia şi despre provenienţa acestor mijloace.

(10) Toate serviciile și acțiunile prevăzute la alin. (8), prestate gratuit de persoane fizice și juridice, precum și toate acțiunile de voluntariat în perioada de colectare a semnăturilor și în perioada campaniei electorale în favoarea candidatului sau concurentului electoral se evaluează de către grupul de inițiativă și de către concurentul electoral și se indică obligatoriu în raportul financiar conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală.

Art 43 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului