Articolul 44 Codul electoral în Republica Moldova. Listele electorale

(1) Listele electorale, întocmite în baza Registrului de stat al alegătorilor, sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

(2) În lista electorală se indică:

a) localitatea şi numărul secţiei de votare;

b) numele şi prenumele, anul naşterii alegătorului;

c) domiciliul/reşedinţa alegătorului;

d) numărul de identificare de stat (IDNP);

e) seria şi numărul actului de identitate.

(3) Listele electorale se întocmesc, în cazul comunelor, pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul oraşelor şi municipiilor – pe străzi şi blocuri, repartizarea alegătorilor făcîndu-se în baza informaţiei prezentate de autorităţile administraţiei publice locale respective.

(4) Listele electorale incluzînd militarii aflaţi în unităţi militare, precum şi membrii familiilor acestora, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare, se întocmesc pe baza datelor prezentate de comandanţii unităţilor militare respective. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu.

(5) Pentru secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii curative staţionare, listele electorale se întocmesc pe baza propriei declaraţii de şedere ori a datelor prezentate de conducătorii instituţiilor menţionate.

(6) Pentru secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc şi pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit imediat Comisiei Electorale Centrale.

(7) În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală în dreptul numelui său, la rubrica “Notă”, unde este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.

(8) Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale pentru a putea fi înscrise în lista de alegători la secţia de votare corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică neîntîrziat informaţia în cauză Comisiei Electorale Centrale.

(9) Listele electorale se transmit de către Comisia Electorală Centrală autorităţilor administraţiei publice locale/misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua alegerilor, în 3 exemplare oficiale, ştampilate şi cu alte semne de protecţie pe fiecare pagină. Două exemplare ale listelor se transmit imediat biroului electoral al secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează la primărie/misiunea diplomatică sau oficiul consular.

(10) Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegători Comisiei Electorale Centrale sau biroului electoral cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate.

Art 44 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului