Articolul 3 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

act de intervenţie ilicită – acţiune sau tentativă de acţiune care pune în pericol securitatea aviaţiei civile, inclusiv:

a) capturarea ilicită a aeronavei;

b) deteriorarea aeronavei aflate în exploatare;

c) luarea de ostatici la bordul aeronavei, pe aerodrom şi/sau în aeroport;

d) pătrunderea cu forţa la bordul aeronavei, pe aerodrom şi/sau în aeroport ori în locul amplasării mijloacelor şi serviciilor de navigaţie aeriană;

e) plasarea, în scopuri criminale, la bordul aeronavei, pe aerodrom şi/sau în aeroport a articolelor interzise;

f) utilizarea unei aeronave în exploatare în scopul cauzării decesului, a vătămărilor grave ale integrităţii corporale sau a pagubelor considerabile bunurilor şi/sau mediului înconjurător;

g) comunicarea informaţiilor false care pot pune în pericol siguranţa unei aeronave aflate în zbor sau la sol, a pasagerilor, a echipajelor, a personalului la sol şi/sau a persoanelor aflate pe aerodrom, în aeroport şi/sau la locul amplasării (în incinta) unei instalaţii aeroportuare sau a unui serviciu al aviaţiei civile;

activităţi de monitorizare a conformităţii – procedură sau proces utilizat pentru evaluarea implementării prevederilor prezentei legi, ale Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile şi ale altor acte normative în domeniul securităţii aeronautice;

aeronavă – aparat care se poate menţine în atmosferă ca urmare a reacţiilor aerodinamice, altele decât reacţiile aerului cu suprafaţa terestră;

aeronavă aflată în zbor – aeronava se consideră aflată în zbor din momentul în care, fiind terminată îmbarcarea, toate uşile exterioare ale aeronavei au fost închise şi până în momentul în care una dintre uşile respective este deschisă în vederea debarcării; în cazul aterizării forţate, aeronava se consideră aflată în zbor până în momentul în care autoritatea competentă ia în primire aeronava, persoanele şi bunurile de la bordul acesteia;

aerodrom – suprafaţă delimitată (inclusiv clădirile, instalaţiile şi echipamentele aflate pe aceasta) terestră sau acvatică ori aflată pe o structură fixă, structură fixă off-shore sau structură plutitoare, destinată utilizării, integrale ori parţiale, în scopul decolării, aterizării, deplasării şi/sau staţionării aeronavelor;

aerodrom cu destinaţie dublă – ansamblul constituit din o suprafaţă terestră (sau acvatică) delimitată, clădirile, instalaţiile şi echipamentele aflate pe aceasta, care este destinat utilizării, totale sau parţiale, la decolarea, aterizarea, deplasarea şi/sau staţionarea aeronavelor civile şi a celor de stat;

aeroport – ansamblul constituit din aerodrom, aerogară şi anumite instalaţii aeroportuare, destinat primirii şi expedierii aeronavelor, deservirii transportului aerian;

aeroport mixt de staţionare – ansamblul constituit din aerodrom, aerogară şi anumite instalaţii aeroportuare, destinat primirii şi expedierii aeronavelor, utilizat pentru deservirea transportului aerian civil şi a celui militar, precum şi pentru asigurarea normelor privind apărarea şi securitatea naţională;

agent aeronautic – persoană fizică sau juridică, alta decât personalul aeronautic, certificată să desfăşoare activităţi în domeniul aviaţiei civile;

agent abilitat – transportator aerian sau entitate aeronautică care asigură măsurile de securitate aeronautică aferente transportului de mărfuri sau trimiterilor poştale;

agent de securitate la bord – persoană abilitată de statul operatorului aerian şi/sau de statul de înmatriculare a aeronavei pentru a călători la bordul unei aeronave cu scopul protecţiei aeronavei şi persoanelor aflate la bordul acesteia împotriva actelor de intervenţie ilicită;

articole interzise – arme, materiale explozive, toxice, radioactive sau periculoase care pot fi folosite pentru a comite un act de intervenţie ilicită ori care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor ori securitatea aviaţiei civile şi a căror aflare în zonele de securitate cu acces restricţionat ale aeroporturilor şi transportare la bordul aeronavelor sunt interzise conform actelor normative în vigoare;

audit de securitate aeronautică – examinare detaliată a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică, efectuată cu scopul stabilirii dacă acestea sunt aplicate complet, corect şi în mod continuu;

auditor de securitate aeronautică – persoană care desfăşoară activităţi de monitorizare a conformităţii la nivel naţional, în numele autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile – Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, aflată în subordinea organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, care este responsabilă de elaborarea, asigurarea coordonării şi monitorizarea implementării prevederilor legislaţiei în domeniul securităţii aeronautice, conform prezentei legi;

aviaţie civilă – totalitatea operaţiunilor efectuate de aeronavele civile, excluzând operaţiunile efectuate de aeronave de stat, precum aeronavele utilizate pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;

bagaj de cală – bagaj care poate fi transportat în cala unei aeronave;

bagaj de cală însoţit – bagaj transportat în cala unei aeronave, înregistrat pentru un zbor de către un pasager care călătoreşte cu aeronava respectivă;

bagaj de cală neînsoţit – bagaj care este transportat în calitate de încărcătură la bordul aeronavei în care se află posesorul acestuia sau la bordul altei aeronave;

bagaj de mână – bagaj care poate fi transportat în cabina de pasageri a aeronavei;

certificare a auditorului de securitate aeronautică – procedură de evaluare şi confirmare oficială de către sau în numele autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile a faptului că o persoană posedă competenţele necesare pentru exercitarea atribuţiilor de auditor de securitate aeronautică la un nivel acceptabil, astfel cum este prevăzut în Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile;

controlul accesului – aplicarea echipamentelor de securitate aeronautică prin care se poate preveni intrarea neautorizată a persoanelor şi/sau vehiculelor;

control de securitate aeronautică – procedură de verificare, cu aplicarea mijloacelor tehnice sau de altă natură, efectuată în scopul identificării şi/sau depistării articolelor interzise;

control de securitate al aeronavei – procedură de verificare a acelor părţi ale interiorului unei aeronave la care ar fi putut avea acces pasagerii, precum şi a calei aeronavei, în scopul depistării articolelor interzise şi/sau a actelor de intervenţie ilicită;

deficienţă de securitate aeronautică – lipsa conformităţii cu o normă de securitate aeronautică;

echipamente de securitate aeronautică – dispozitive destinate utilizării independente sau ca părţi componente ale unui sistem în scopul depistării articolelor interzise şi/sau al protecţiei împotriva actelor de intervenţie ilicită;

entitate aeronautică – persoană juridică, alta decât un operator aeronautic, care desfăşoară activităţi în domeniul aviaţiei civile;

eşantion reprezentativ – selecţie de informaţii, realizată în baza opţiunilor de monitorizare, suficientă ca număr şi nivel de acoperire pentru a constitui drept temei pentru concluziile privind implementarea standardelor de bază;

examinare de securitate a aeronavei – inspectarea interiorului şi a exteriorului accesibil al aeronavei în vederea identificării articolelor interzise şi a actelor de intervenţie ilicită;

expertiză de securitate aeronautică – reevaluarea măsurilor și procedurilor de securitate aeronautică în scopul de a determina vulnerabilitatea acestora faţă de actele de intervenţie ilicită şi de a recomanda măsuri de protecţie corespunzătoare nivelului de pericol;

furnizor de provizii de aeroport recunoscut – furnizor ale cărui măsuri şi proceduri de securitate aeronautică corespund normelor de securitate aeronautică şi standardelor de bază într-o măsură suficientă pentru a permite livrarea proviziilor de aeroport în zonele de securitate cu acces restricţionat;

furnizor de provizii de bord abilitat (furnizor abilitat) – furnizor ale cărui măsuri şi proceduri de securitate aeronautică corespund normelor de securitate aeronautică şi standardelor de bază într-o măsură suficientă pentru a permite livrarea proviziilor de bord direct în aeronavă;

furnizor de provizii de bord recunoscut – furnizor ale cărui măsuri şi proceduri de securitate aeronautică corespund normelor de securitate aeronautică şi standardelor de bază într-o măsură suficientă pentru a permite livrarea proviziilor de bord către un transportator aerian sau către un furnizor abilitat, fără a permite livrarea acestora direct în aeronavă;

furnizor recunoscut – furnizor de provizii de aeroport recunoscut sau furnizor de provizii de bord recunoscut;

incident de securitate aeronautică – caz de încălcare a normelor de securitate aeronautică care a produs consecinţe negative imediate asupra securităţii şi/sau siguranţei persoanelor şi a bunurilor;

informaţii de securitate sensibile – informaţii protejate, a căror divulgare neautorizată sau scurgere este de natură să aducă atingere intereselor securităţii aeronautice, accesul către informaţiile respective fiind restricţionat şi fiind acordat în baza principiului „nevoia de a cunoaşte”, adică este acordat doar persoanelor care au nevoie de informaţiile respective pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;

inspector aeronautic – persoană calificată corespunzător, abilitată de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile să efectueze inspecţii de securitate aeronautică;

inspecţie de securitate aeronautică – examinare a implementării măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică în scopul stabilirii dacă acestea se aplică eficient şi în conformitate cu standardele de bază aplicabile şi al identificării posibilelor deficienţe de securitate aeronautică;

interviu – convorbire desfăşurată de un auditor de securitate aeronautică în scopul stabilirii dacă măsurile şi procedurile de securitate aeronautică sunt aplicate în conformitate cu legislaţia privind securitatea aeronautică;

lucrări aeriene – operaţiuni aeriene cu caracter civil, efectuate de operatorii aerieni în interesul industriei, al agriculturii, al silviculturii, al sănătăţii publice sau al protecţiei mediului înconjurător; operaţiuni de căutare şi salvare, de cercetare ştiinţifică, de fotografiere, de monitorizare, de publicitate, precum şi operaţiuni efectuate în alte scopuri, în baza certificatului (autorizaţiei) de operator aerian;

materialele transportatorului aerian – bunuri pentru care atât expeditorul, cât şi destinatarul sunt transportatori aerieni sau bunuri care sunt folosite de un transportator aerian;

mărfuri – bunuri, altele decât bagajele, trimiterile poştale, poşta transportatorului aerian, materialele transportatorului aerian şi proviziile de bord, care pot fi transportate la bordul unei aeronave;

măsură de securitate aeronautică – acţiune sau activitate privind asigurarea securităţii aeronautice, inclusiv aplicarea echipamentelor de securitate aeronautică prin care se poate preveni introducerea articolelor interzise;

membru al echipajului – persoană desemnată de un operator aerian să execute sarcini la bordul unei aeronave, de regulă, membru al echipajului de zbor (pilot, inginer navigant) sau membru al echipajului de cabină;

membru al echipajului de cabină – membru al echipajului, calificat corespunzător, altul decât un membru al echipajului de zbor sau al personalului tehnic, şi care este însărcinat de un operator aerian să exercite atribuţii legate de siguranţa pasagerilor şi a zborului pe durata operaţiunilor aeriene;

membru al echipajului de zbor – membru al echipajului, calificat corespunzător, care este însărcinat de un operator aerian să execite atribuţii legate de operarea aeronavei (pilot, inginer navigant);

observare – examinare vizuală efectuată de auditorul de securitate aeronautică în scopul stabilirii dacă măsurile şi procedurile de securitate aeronautică sunt aplicate în conformitate cu legislaţia privind securitatea aeronautică;

operator aerian – persoană fizică sau juridică, angajată ori care se oferă să se angajeze într-o operaţiune de transport aerian;

operator aeroportuar – persoană fizică sau juridică care efectuează exploatarea aerodromului şi/sau aeroportului în baza certificatului eliberat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile;

operator aeronautic – operator aerian sau operator aeroportuar;

pasageri, bagaje, mărfuri sau trimiteri poştale în transfer – pasageri, bagaje, mărfuri sau trimiteri poştale care pleacă cu o altă aeronavă decât cea cu care au sosit;

pasageri, bagaje, mărfuri sau trimiteri poştale în tranzit – pasageri, bagaje, mărfuri sau trimiteri poştale care pleacă cu aceeaşi aeronavă cu care au sosit;

pasager potenţial perturbator – pasager care fie este deportat, fie i-a fost interzisă, de către autorităţile competente, intrarea pe teritoriul unui stat, fie este reţinut conform legii;

parte critică a zonei de securitate cu acces restricţionat – zonă între punctele de control şi aeronava în care se află pasagerii, bagajul de mână şi bagajul de cală care au fost supuse controlului de securitate aeronautică;

permis de aeroport – legitimaţie sau alt document eliberat unei persoane care activează în aeroport sau care, din motive întemeiate, are nevoie de acces autorizat în zona supravegheată sau zona de securitate cu acces restricţionat, în scopul facilitării accesului şi identificării; document eliberat în acelaşi scop pentru un mijloc de transport;

persoană deportată – persoană care a intrat, legal sau ilegal, pe teritoriul unui stat şi care, în temeiul deciziilor autorităţilor competente, urmează să părăsească teritoriul statului respectiv;

poşta transportatorului aerian – trimitere poştală pentru care transportatorul aerian este atât expeditor, cât şi destinatar;

program de securitate aeronautică – ansamblul măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică, instituite la nivel naţional ori la nivel de operator aeronautic/entitate aeronautică în scopul asigurării protecţiei aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

provizii de aeroport – totalitatea bunurilor care urmează să fie vândute, folosite sau puse la dispoziţie în zona de securitate cu acces restricţionat;

provizii de bord – totalitatea bunurilor care urmează să fie luate la bordul unei aeronave pentru a fi utilizate, consumate sau cumpărate de către pasageri ori echipaj în timpul aflării aeronavei în zbor, cu excepţia:

a) bagajelor de mână;

b) bunurilor transportate de alte persoane decât pasagerii;

c) poştei transportatorului aerian şi a materialelor transportatorului aerian;

securitate aeronautică – ansamblul măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică, al resurselor umane şi materiale destinat asigurării protecţiei aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;

serviciu aeroportuar de salvatori şi pompieri – serviciu care realizează activităţile de prevenire şi stingere a incendiilor conform cadrului normativ în domeniul apărării împotriva incendiilor;

test de securitate aeronautică – verificare a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică în cadrul căreia autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sau alte organe abilitate simulează, în mod confidenţial, intenţia de a comite un act de intervenţie ilicită, cu scopul de a evalua eficienţa măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate;

transportator aerian – operator aerian certificat pentru efectuarea transportului aerian comercial de pasageri, de bagaje, de mărfuri şi de trimiteri poştale;

trimitere poştală – trimitere de corespondenţă sau de alte bunuri, prezentată spre expediere şi destinată serviciilor poştale în conformitate cu normele Uniunii Poştale Universale;

verificare – acţiune realizată de un auditor de securitate aeronautică pentru a stabili dacă o măsură sau procedură de securitate aeronautică este aplicată în conformitate cu standardele de bază;

verificarea antecedentelor – verificarea identităţii unei persoane, a cazierului judiciar al acesteia, altor informaţii (se aplică în raport cu persoana care urmează să efectueze controale de securitate aeronautică şi/sau să pătrundă neînsoţită în zonele de securitate cu acces restricţionat);

volumul anual de trafic – numărul total de pasageri care sosesc, pleacă şi se află în tranzit pe parcursul unui an calendaristic;

vulnerabilitate – deficienţă a măsurilor şi/sau procedurilor de securitate aeronautică aplicate, care ar putea fi exploatată pentru comiterea unui act de intervenţie ilicită;

zonă demarcată – spaţiu separat prin puncte de control al accesului de o zonă de securitate cu acces restricţionat ori, în cazul în care zona demarcată reprezintă o zonă de securitate cu acces restricţionat, de alte zone de securitate cu acces restricţionat;

zonă nonrestricţionată – zonă a unui aeroport, inclusiv teritoriul şi clădirile aferente sau părţi ale acestora din afara zonei de operaţiuni aeriene, către care persoanele au acces liber;

zonă de operaţiuni aeriene – zonă a unui aeroport destinată decolării, aterizării şi deplasării aeronavelor, inclusiv teritoriul şi clădirile aferente sau părţi ale acestora, accesul către care este restricţionat;

zonă de securitate cu acces restricţionat – parte a zonei de operaţiuni aeriene în care, pe lângă restricţionarea accesului, se aplică măsuri şi proceduri de securitate aeronautică suplimentare;

zonă supravegheată – zonă a unui aeroport, inclusiv teritoriul şi clădirile aferente sau părţi ale acestora, accesul către care este supravegheat.

Art 3 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului