Articolul 4 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice

(1) Funcţiile de bază ale organului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile sunt elaborarea, asigurarea implementării şi monitorizarea aplicării unui cadru normativ privind dezvoltarea durabilă a aviaţiei civile în condiţiile siguranţei zborurilor, asigurării securităţii aeronautice şi a calităţii serviciilor prestate.

(2) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile exercită următoarele atribuţii principale:

a) prezintă Guvernului proiecte de acte normative şi proiecte de documente de politici în domeniul securităţii aeronautice;

b) în comun cu autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile, asigură executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale care au ca obiect domeniul securităţii aeronautice şi urmăreşte executarea acestora de celelalte părţi ale tratatelor;

c) prezintă Guvernului spre aprobare Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile;

d) aprobă Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi Programul naţional de instruire şi certificare a personalului în domeniul securităţii aviaţiei civile.

(3) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile este autoritatea competentă a Republicii Moldova în domeniul securităţii aeronautice, responsabilă de elaborarea cadrului normativ privind securitatea aeronautică, de asigurarea coordonării şi monitorizarea implementării acestuia.

(4) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile exercită următoarele atribuţii de bază:

a) elaborează şi prezintă organulului central de specialitate în domeniul aviaţiei civile spre avizare/aprobare proiectele de acte normative în domeniul securităţii aeronautice, prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c);

b) în comun cu alte autorităţi, elaborează propuneri de modificare a cadrului normativ privind securitatea aeronautică, pentru menţinerea eficacităţii acestuia, precum şi reevaluează măsurile şi procedurile de securitate aeronautică în cazul comiterii unui act de intervenţie ilicită;

c) asigură, în limitele competenţei stabilite de prezenta lege, executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaţionale în domeniu;

d) determină, în colaborare cu alte autorităţi şi structuri cu competenţe în domeniul securităţii aeronautice, modalităţile de implementare a prevederilor prezentei legi;

e) asigură condiţiile de funcţionare a comandamentelor operaţionale antiteroriste pe durata pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de răspuns la actele de intervenţie ilicită;

f) examinează şi avizează, în scopul asigurării securităţii aeronautice, proiectele de construcţie şi reconstrucţie ale aerodromurilor/aeroporturilor, planurile amplasării unor noi construcţii, instalaţii şi/sau obiecte şi cele privind efectuarea altor lucrări în vecinătatea aerodromurilor/aeroporturilor;

g) emite, în limitele competenţei stabilite de prezenta lege, acte cu caracter administrativ, acte departamentale, aprobă regulamente, instrucţiuni, reguli, metodologii, alte acte normative cu caracter tehnic care conţin norme speciale, standarde, măsuri şi proceduri din domeniul securităţii aeronautice;

h) efectuează certificarea, supravegherea şi controlul asupra nivelului de asigurare a securităţii aeronautice şi de respectare a normelor, a reglementărilor şi a procedurilor naţionale în domeniul securităţii aeronautice;

i) elaborează şi asigură implementarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi a Programului naţional de instruire şi certificare a personalului în domeniul securităţii aviaţiei civile, coordonează şi aprobă programele de instruire în domeniul securităţii aeronautice ale agenţilor aeronautici, precum şi ale autorităţilor și structurilor cu competențe în domeniul securității aeronautice;

j) examinează şi aprobă programele de securitate aeronautică ale operatorilor aeronautici şi ale entităţilor aeronautice;

k) acordă asistenţă metodologică şi consultativă agenţilor aeronautici, precum şi autorităţilor și structurilor cu competențe în domeniul securității aeronautice.

(5) Persoanele fizice şi juridice care participă la asigurarea securităţii aviaţiei civile au obligaţia de a prezenta auditorilor de securitate aeronautică care desfășoară activităţi de monitorizare a conformităţii informaţia necesară pentru îndeplinirea sarcinilor auditorilor respectivi.

(6) Auditorii de securitate aeronautică trebuie să deţină asupra lor dovada identităţii şi calităţii, care să autorizeze desfăşurarea activităţilor de monitorizare a conformităţii în numele autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile şi care să permită accesul acestora în toate zonele necesare pentru desfăşurarea activităţilor respective.

(7) Auditorii de securitate aeronautică sunt abilitaţi:

a) să pretindă şi să obţină acces imediat către toate spaţiile relevante, inclusiv în aeronave şi clădiri, în scopul desfăşurării activităţilor de monitorizare a conformităţii;

b) să solicite implementarea corespunzătoare a măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică şi, după caz, repetarea anumitor acţiuni.

(8) Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile publică, pe pagina web oficială a acesteia, măsurile şi procedurile de securitate aeronautică care au un impact direct asupra pasagerilor. Prin derogare de la regula generală, măsurile şi procedurile de securitate aeronautică care conţin informaţii de securitate sensibile sunt protejate. Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile stabileşte mecanismul privind protecţia, gestionarea şi acordarea accesului la informaţiile de securitate sensibile.

Art 4 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului