Legile în Republica Moldova

Privind securitatea aeronautică Privind fondurile de pensii facultative Privind asigurarea subvenționată în agricultură Privind calitatea apei potabile Cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) Cu privire la veterani Privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului Monumentelor de for public U privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică Privind regimul străinilor în Republica Moldova Finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială Cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii Pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport Cu privire la contractele de garanţie financiară Privind declararea voluntară și stimularea fiscală Cu privire la migraţia de muncă Cu privire la parteneriatul public-privat Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor Cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” Privind transportul naval intern al Republicii Moldova Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 Privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului Cu privire la energetică Privind piaţa de capital Cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali Privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate Cu privire la tichetele de masă Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie Cu privire la statutul militarilor Cu privire la administratorii autorizaţi Privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război Privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător Privind protecţia desenelor şi modelelor industriale Cu privire la biblioteci Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător Cu privire la procuraturile specializate Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor Cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei Cu privire la minimul de existenţă. Privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic Cu privire la sistemul de adrese Cu privire la Agentul guvernamental Cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară Privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova Cu privire la întreprinderea de stat Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea problemelor aferente datoriei de stat valutare interne a fostei U.R.S.S. Privind regimul articolelor pirotehnice Privind controlul spaţiului aerian Cu privire la aprobarea listelor contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile Cu privire la schimbul de date și interoperabiltate Pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere Cu privire la ipotecă Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra semnalizării rutiere Pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) Privind Inspectoratul de Stat al Muncii Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi Cu privire la ajutorul de stat Privind dreptul de autor şi drepturile conexe Privind Societatea de Cruce Roşie din Moldova Asociaţiilor de economii şi împrumut Privind sănătatea reproducerii Privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional Republicii Moldova Cu privire la eficiența energetică Cu privire la activitatea de raţionalizare Cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor Cu privire la mediere Сu privire la Guvern Grădinilor zoologice Privind statutul municipiului Chişinău Privind societăţile cu răspundere limitată Privind meşteşugurile artistice populare Cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat* Vînzării de mărfuri Privind declararea averii și a intereselor personale Privind protecţia datelor cu caracter personal Cu privire la ajutorul social Privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos” Cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate Privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice Privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător Privind achiziţiile publice Privind siguranţa traficului rutier* Privind bursele private Privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă Privind modul de plasare în regim vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova Privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia Privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale Privind performanţa energetică a clădirilor Pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010. Pentru denunţarea Acordului privind statutul Tribunalului Economic al Comunităţii Statelor Independente Privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie Cu privire la serviciile sociale Privind avertizorii de integritate Pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii Privind birourile istoriilor de credit* Privind convertirea în acţiuni a datoriilor Societăţii pe Acţiuni "Uzina de Tractoare "Tracom" Cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Cu privire la asigurarea egalităţii Voluntariatului Cu privire la stingerea datoriilor istorice faţă de bugetul de stat ale Societăţii pe Acţiuni "Mezon", în proces de insolvabilitate Cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar Cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului Cu privire la medicamentele de uz veterinar Cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi Privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave Privind scutirea Consiliului orăşenesc Cupcini de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise prin satelit Privind pensiile colaboratorilor vamali care s-au adresat pentru stabilirea pensiei în perioada 24 august 2000 - 12 decembrie 2003 Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe Cinematografiei Cu privire la capitalizarea plăţilor periodice Cu privire la producţia agroalimentară ecologică* Cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică Privind executorii judecătoreşti* Contabilităţii Pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova Pentru ratificarea Convenţiei cu privire la informarea şi cooperarea juridică ce ţine de „Serviciile Societăţii Informaţionale” Privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului Pentru modificarea unor acte normative Cu privire la majorarea sumei de subscripţie a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional Privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase Cu privire la gazele naturale Cu privire la energia electrică Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind conflictele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor testamentare Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale. Cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj Cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal Privind protecţia consumatorilor* Cu privire la grădinile botanice Cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare Cu privire la dispozitivele medicale Privind administraţia publică centrală de specialitate Cu privire la actele normative Privind actele de stare civilă Privind regimul juridic al adopţiei Cu privire la reţeaua ecologică Pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal Cu privire la statistica oficială Cu privire la patenta de întreprinzător Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării Privind semnătura electronică şi documentul electronic Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Cu privire la organizațiile necomerciale Cu privire la simbolurile publice Privind convertirea în acţiuni a datoriei Societăţii pe Acţiuni "Cereale-Flor" Privind acordarea de facilităţi la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic Integrităţii Cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Privind cantinele de ajutor social Privind repararea cheltuielilor de tratament aplicat persoanei vătămate în acţiune criminală Pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele Privind produsele alimentare Pentru prelungirea acţiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 Cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei Cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești Cu privire la locuinţe Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 Privind cooperativele de întreprinzător Cu privire la registre Сu privire la organizarea activităţii notarilor Cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar Privind aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova Privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate Privind anularea dobînzii şi penalităţii calculate Societăţii pe Acţiuni de tip deschis "Combustibil Solid" Cu privire la Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic Cu privire la publicitate Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător Privind reglementarea valutară* Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Pentru acceptarea amendamentului la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Pentru atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de creditare rapidă (RCF) Privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Privind convertirea în acţiuni a datoriilor Societăţii pe Acţiuni "Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău" Сu privire la acceptarea Amendamentului la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 Privind contracararea activităţii extremiste Viei şi vinului* Privind compensaţiile sociale unice Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la Organizaţia Internaţională Maritimă Сu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) Cu privire la grupurile de acțiune locală Privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate Privind protecţia invenţiilor Privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale Cu privire la anularea penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor) Cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie Cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere Privind etichetarea produselor cu impact energetic Privind transmiterea în folosinţă a unui imobil. Privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane Privind protecţia soiurilor de plante Despre statutul deputatului în Parlament* Privind protecţia mărcilor Privind activitatea băncilor Privind contractele de credit pentru consumatori Cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Moldova Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2022 Pentru aprobarea Declaraţiei comune privind instituirea Consiliului Regional de Cooperare Cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară Privind deşeurile Privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova Pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia Privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice Privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război Сu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi Cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice Cu privire la tineret Сu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova Privind finalizarea construcţiei complexului de blocuri de studii şi a terenurilor de sport ale Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport Cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni Privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova Privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc Privind protejarea patrimoniului arheologic Paderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului Cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali Privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice Privind activitatea sanitară veterinară Privind finalizarea construcţiei complexului de blocuri de studii şi a terenurilor de sport ale Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni Cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri Privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale Privind importul unor bunuri Cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului Cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova Cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Privind controlul financiar public intern Privind desemnarea organului competent al Republicii Moldova pentru relaţii oficiale cu Centrul antiteroare al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului Cu privire la lichidarea băncilor Cu privire la comerţul interior Privind redresarea şi rezoluţia băncilor Cu privire la serviciile publice Cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare Cu privire la înregistrarea genetică judiciară Privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii Cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător Cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete Privind impozitul unic în agricultură Privind transparenţa în procesul decizional Regnului vegetal Privind importul unui autovehicul Privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină Сomunicaţiilor electronice* Privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane Cu privire la taxele consulare Presei Privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale Cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională Cu privire la secretul de stat Pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative Privind procedura notarială Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 Privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare Privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova Muzeelor Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului Cu privire la exercitarea profesiunii de medic Cu privire la inspecţia înainte de expediţie Privind monitoringul bunurilor imobile Privind apărarea împotriva incendiilor Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice Сu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale Cu privire la protecţia civilă Apelor Privind azilul în Republica Moldova Privind auditul situațiilor financiare Privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte Privind integrarea străinilor în Republica Moldova* Privind substanțele chimice Privind controlul tutunului * Privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova Privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare Privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Cu privire la organizaţiile de microfinanţare Privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Cu privire la Poliţia de Frontieră Privind activitatea particulară de detectiv şi de pază Privind comerţul electronic Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 Contabilităţii și raportării financiare Privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne Privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” Privind aplicarea unei măsuri de salvgardare Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţiide asigurări sociale Privind anularea unor datorii incluse în obiectul acordului-memorandum Bugetului de stat pe anul 2006 Cu privire la privatizarea a două terenuri şi la unele măsuri de asigurare cu locuinţă a militarilor din Armata Naţională Pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie Privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” Privind partidele politice Privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare Pentru interpretarea unor prevederi ale legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice Privind aderarea Republicii Moldova la Grupul de State contra Corupţiei (GRECO) Privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Cu privire la Serviciul Vamal Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public Privind siguranța alimentelor Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Privind ameliorarea situaţiei economico-financiare a Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" prin anularea unor obligaţii Privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora Privind prestaţiile sociale pentru copii Privind anularea penalităţilor şi amenzilor calculate şi neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat de către instituţiile medico-sanitare Cu privire la Curtea Constituţională Privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 Cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice Privind evaluarea integrităţii instituţionale Cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova Privind aderarea Republicii Moldova la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie "Convenţia Metrului" în calitate de membru asociat Cu privire la cultura fizică şi sport Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) Cu privire la apărarea naţională Privind convertirea în acţiuni a datoriilor Societăţii de Acţiuni "Cereale-Cupcini" Pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova Cu privire la anularea unor datorii istorice ale agenţilor economici care implementează planurile de restructurare Cu privire la formarea bunurilor imobile Pentru prelungirea acţiunii articolului 1 al Legii nr. 266-XIII din 8 noiembrie 1994 Cu privire la implementarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra interzicerii perfecţionării, producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi asupra distrugerii lor Cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală Privind selecţia şi reproducţia în zootehnie* Cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor Cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2005 Cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei Privind anularea penalităţilor şi sancţiunilor fiscale (amenzilor) Privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie Restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare Pentru anularea majorărilor de întîrziere şi amenzilor Privind finanţele publice locale** Privind abilitarea Guvernului cu emiterea ordonanţelor Biroului de Curieri Speciali Privind anularea penalităţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Privind stingerea unor datorii istorice faţă de bugetul de stat ale Societăţii de Acţiuni "Mezon" Cu privire la asigurări Pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal Ocrotirii sănătăţii Culturii Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Cu privire la anularea unor datorii istorice incluse în obiectul acordului-memorandum ale întreprinderilor care implementează planuri de restructurare Privind anularea datoriilor istorice ale unor agenţi economici din agricultură Cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat Privind activitatea de reglementare tehnică Privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova Privind securitatea generală a produselor Privind atribuirea sectoarelor de teren Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător Pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia Pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor (PLT) Privind descentralizarea administrativă Privind administraţia publică locală Privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) Privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Regnului animal Cu privire la zonele economice libere Cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă Cu privire la statutul forţei militare străine în Republica Moldova Despre anularea penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor) Cu privire la impozitele percepute de la populaţie Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat Bugetului de stat pe anul 2004 Exproprierii pentru cauză de utilitate publică Privind sistemul public de asigurări sociale Privind alegerea primarului satului Marcăuţi, raionul Dubăsari Privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni* Privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare Drumurilor Privind organizarea judecătorească Cu privire la restructurarea datoriilor Societăţii pe Acţiuni "Tirex-Petrol" Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale Privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Organizaţiei Mondiale a Turismului (O.M.T.) Privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina Privind ratificarea unor convenţii ale Consiliului Europei în domeniul culturii Pentru ratificarea Convenţiei privind peisajul european Pentru ratificarea Cartei urbanistice a Comunităţii Statelor Independente Pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei Nord-Atlantice (NAMSO) Cu privire la statutul judecătorului Privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova Asistenţei sociale Pentru ratificarea Acordului cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente Cu privire la Banca Naţională a Moldovei Pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale Privind evaluarea şi acreditarea în sănătate Privind amnistia în legătură cu aniversarea a V-a de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova Cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2004 Privind amnistia în legătură cu aniversarea primului an de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova Cu privire la aprobarea listelor producătorilor agricoli cărora li se anulează penalităţile şi sancţiunile financiare (amenzile) Cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale Privind garantarea depozitelor în sistemul bancar Privind transportul prin conducte magistrale Privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova Pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova Privind recalcularea pensiilor Securităţii statului Privind organele securităţii statului Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" Privind Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa" Pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privatizării fondului de locuinţe Privind modul de creditare a producătorilor de mărfuri viti-vinicole Cu privire la folosirea şi protecţia emblemei Crucii Roşii Privind fixarea datei alegerilor noi în unele localităţi Pentru formarea unor unităţi administrativ-teritoriale şi pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova Privind stabilirea datei alegerilor în unele localităţi Privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope Fondului rutier Privind calitatea în construcţii Cu privire la pomicultură Asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Cu privire la serviciul diplomatic Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova Privind statutul alesului local Privind măsurile de redresare economico-financiară a Societăţii pe Acţiuni "Moldcarton" Cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică Cu privire la Curtea Supremă de Justiţie Pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului Privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare Ffondului de susținere a populației Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului Privind măsurile urgente de susţinere a sectorului agrar Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Salarizării Privind expertiza ecologică Cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti Privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova Condominiului în fondul locativ Pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului Cu privire la activitatea editorială Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii Privind amnistia în legătură cu aniversarea a V-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova Patronatelor Privind accesul la informaţie Cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale fostei Societăţi pe Acţiuni "Fabrica de sticlă din Chişinău" Cu privire la activitatea de evaluare Privind cooperativele de producţie Cetăţeniei Republicii Moldova Privind stabilirea datei alegerilor pentru funcţia de primar în unele localităţi Pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate Cu privire la atribuirea statutului de oraş satului Costeşti din raionul Rîşcani Titlul IV ACCIZELE Pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal Pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal Cu privire la informatică Privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate Privind învestitura Preşedintelui Republicii Moldova Privind stabilirea datei alegerilor pentru funcţia de primar în unele localităţi Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice Cu privire la gărzile populare Cu privire la resursele naturale Cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie Privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova Privind bursele de mărfuri Privind rectificarea bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova Sindicatelor Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state Privind societăţile pe acţiuni Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova Privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova Cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice Pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal Privind stabilirea datei alegerilor pentru funcţia de primar în unele localităţi Privind restructurarea datoriilor Societăţii pe Acţiuni "Termocom" Cu privire la restructurarea datoriilor întreprinderilor fondate în procesul reorganizării Asociaţiei Republicane de Producţie "Termocomenergo" Pentru ratificarea Convenţiei privind transmiterea persoanelor care suferă de deficienţe psihice pentru efectuarea tratamentului forţat Privind acordarea unor garanţii sociale membrilor Guvernului care au demisionat Privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea Cu privire la transporturi Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice Сu privire la bani Cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe Privind stabilirea datei alegerilor pentru funcţia de primar în unele localităţi Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici Cu privire la rezerva Forţelor Armate Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) Privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar Cooperaţiei de consum Cu privire la avocatură Privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" Cu privire la încetarea activităţii subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" Cu privire la anularea datoriilor istorice ale unor întreprinderi aflate în proces de restructurare Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* Privatizării fondului de locuinţe Pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei Cu privire la franchising Privind stabilirea unui regim facilitar de vize pentru perioada 10-20 octombrie 2002 Cu privire la bonurile patrimoniale Cu privire la activitatea arhitecturală Cu privire la reabilitarea şi egalarea în drepturi a cetăţenilor Republicii Moldova care au participat la cel de-al doilea război mondial Privind amnistia unor categorii de persoane Cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public Pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 Serviciilor publice de gospodărie comunală Legea privind sănătatea mentală Cu privire la medicamente Pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal* Cu privire la grupele financiar-industriale Cu privire la filantropie şi sponsorizare Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice Privind protecţia aerului atmosferic Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 Privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim Pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi Legea bugetului pe anul 1998 Сu privire la notariat Cu privire la activitatea farmaceutică Cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova Privind conferirea unor grade militare Privind protecţia mediului înconjurător Cambiei Privind Zona Antreprenoriatului Liber -Parcul de Producţie "Taraclia" Privind Zona Antreprenoriatului Liber-Parcul de Producţie "Valkaneş" Privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii Privind ocrotirea monumentelor Cu privire la activitatea hidrometeorologică Privind fondul ariilor naturale protejate de stat Privind plata pentru poluarea mediului Cadastrului bunurilor imobile Asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne Privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti Privind măsurile de redresare economico-financiară a întreprinderilor formate ca urmare a reorganizării Sovhozului-Fabrică "Moldova" Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători Privind Banca pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei Privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business" Privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Cu privire la anularea unor datorii ale Întreprinderii de Prăsilă şi Însămînţare Artificială a Animalelor din Sîngerei Privind recensământul populației și locuințelor Privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice Zootehniei Cu privire la condominiu Сu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase Privind identificarea electronică și serviciile de încredere Cu privire la învățământul dual Privind calitatea aerului atmosferic Privind activitatea de asigurare sau de reasigurare Privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală Privind emisiile industriale Cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” Bugetului de stat pentru anul 2023 Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 Privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli Cu privire la interzicerea deconectărilor de la serviciile locativ-comunale în perioada rece a anului Pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale Privind prevenirea pierderii și risipei de alimente Privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași Cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică Pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) Privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova și modificarea Codului contravențional nr. 218/2008 Cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului Cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția CM/Res(2013)66 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), astfel cum a fost amendată Cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară Pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție Privind gazele fluorurate cu efect de seră Pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale Privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare Privind drepturile copilului Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Sculeni (Republica Moldova) – Sculeni (România) Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Cahul (Republica Moldova) – Oancea (România) Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Leușeni (Republica Moldova) – Albița (România) Pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșeurilor solide, în sumă de 5 600 000 euro, în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale „MIR” Privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor Privind importul unui echipament sportiv Cu privire la garantarea depozitelor în bănci Privind serviciile de finanțare participativă Privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă Pentru retragerea Republicii Moldova din Acordul internațional cu privire la zahăr Pentru denunțarea Acordului cu privire la interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen, încheiat la Minsk la 22 ianuarie 1993, cu modificările operate prin Protocolul întocmit la Dușanbe la 30 octombrie 2015 Pentru denunțarea Convenției cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente Privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice Pentru denunțarea Acordului privind barierele tehnice în zona comerțului liber Taxei de stat Pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii Pentru denunțarea Acordului cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării și a Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Acordul cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării Pentru denunțarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI Cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale Privind Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării și privind modificarea unor acte normative Cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative Privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a drumului R34.4 Leova – frontiera cu România și a punctului de trecere a frontierei de stat, cu infrastructura conexă Pentru denunțarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente Pentru denunțarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente Pentru denunțarea Acordului cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele Comunității Statelor Independente în domeniul electroenergeticii Cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului „Credite pentru conservarea energiei”, finanțat și implementat de Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) Cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, faza II Privind performanța energetică a clădirilor Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior Pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021–2027 Pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027 Cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Moldova drumuri III” și a proiectului „Moldova drumuri IV” Pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 40 de milioane de euro Pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți” Pentru denunțarea Acordului Consiliului șefilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate și Trupele de Grăniceri Privind transmiterea cu titlu gratuit a locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia nr. 91/3, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl Privind drepturile copilului Privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere Pentru denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în vederea colaborării Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova și Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse în domeniul activităților informative Pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației și a protocoalelor de modificare ale acestuia Pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățământ ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente Pentru denunțarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale Pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară şi alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale de construcţie Bugetului de stat pentru anul 2024 Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 Privind protecția secretelor comerciale Cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” Privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale1 Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor Pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013) Pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 insolvabilităţii Privind aprobarea Registrului național al monumentelor de for public Pentru ratificarea Acordului cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Economică în calitate de membru asociat Privind importul unor autospeciale Pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți” Privind Fondul național al culturii Pentru ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea asistenței tehnice, în sumă de 600000 de euro, în vederea realizării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Cu privire la libertatea de exprimare Privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic Privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative Privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova Cu privire la sistemul administraţiei penitenciare Pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale