Articolul 107 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Obligaţiile cercetătorului ştiinţific

Cercetătorul ştiinţific este obligat:

a) să prezinte, în modul stabilit, rezultatele sale ştiinţifice sub formă de referate ştiinţifice, publicaţii, brevete de invenţie, teze de doctor/doctor habilitat, precum şi dări de seamă asupra activităţii sale ştiinţifice;

b) să utilizeze în activitatea din domeniile cercetării și inovării cele mai bune practici şi cele mai noi cunoştinţe din domeniul specific de activitate;

c) să efectueze cu obiectivitate expertiza programelor/proiectelor din domeniile cercetării și inovării, precum şi a rezultatelor obţinute din realizarea acestora;

d) să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific şi statutul organizaţiei;

e) să participe la instruirea tinerilor cercetători ştiinţifici şi să le transmită cunoştinţele şi experienţa din domeniile cercetării și inovării;

f) să efectueze cercetări ştiinţifice ale căror rezultate nu aduc daune materiale, morale sau de orice altă natură omului, societăţii şi naturii;

g) să evite crearea conflictelor de interese sau concurenţei neloiale, să contribuie activ la formarea unui climat benefic cercetării în colectiv;

h) să-şi îmbogăţească neîntrerupt cunoştinţele şi să contribuie la diseminarea informaţiei, la conştientizarea de către public a importanţei ştiinţei şi inovării;

i) să utilizeze patrimoniul organizaţiei exclusiv în activităţi profesionale în interesul acesteia;

j) să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală.

k) să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor.

Art 107 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului