Articolul 48 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Scopul şi sarcinile politicii de stat în domeniile cercetării și inovării

(1) Scopul principal al politicii de stat în domeniile cercetării și inovării rezidă în dezvoltarea societății cunoașterii în Republica Moldova prin stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, orientat spre crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologice, competitive, precum şi spre valorile unei societăţi democratice, deschise.

(2) Sarcinile politicii de stat în domeniile cercetării și inovării sînt:

a) integrarea complexă a cercetărilor fundamentale şi aplicate în activitatea de inovare din toate sferele vieţii economice, sociale, culturale, politice şi informaţionale a Republicii Moldova;

b) dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic;

c) protecţia mediului, a monumentelor naturii şi culturii, utilizarea raţională a resurselor naturale, păstrarea şi dezvoltarea diversităţii biologice şi culturale;

d) protecţia şi dezvoltarea resurselor informaţionale ale ţării;

e) consolidarea interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie.

Art 48 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului