Articolul 75 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Atribuțiile Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

În domeniile cercetării și inovării, Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare are următoarele atribuții:

a) evaluează complex capacitățile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate;

b) asigură implementarea politicii statului în domeniul evaluării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, formează un sistem unic de stat de evaluare a acestuia şi asigură funcţionarea lui eficientă;

c) participă la elaborarea şi implementarea politicii şi strategiei statului în domeniul evaluării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, formează un sistem unic de stat de evaluare a acestuia şi asigură funcţionarea lui eficientă;

d) participă la elaborarea actelor normative cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în alte state, precum şi la elaborarea altor acte normative de reglementare a domeniului dat pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;

e) confirmă titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;

f) confirmă sau respinge decizia senatului instituției organizatoare de doctorat privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi a titlurilor ştiinţifico-didactice;

g) confirmă şi conferă titlul ştiinţific de doctor habilitat;

h) constituie, prin concurs, comisiile de experţi şi cooptează în comisiile de experţi, după caz, savanţi străini cu renume;

i) recunoaşte şi echivalează actele privind titlurile ştiinţifice ale cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi ale celor străini, eliberate în alte state;

j) menţine în stare funcţională baza de date referitoare la persoanele care au obţinut titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice, precum şi la persoanele care au dreptul de conducere de doctorat (teze de doctorat şi de doctor habilitat);

k) organizează conferinţe şi alte manifestări în domeniile de competență;

l) asigură transparenţa activităţii sale;

m) organizează expertiza dosarelor prezentate de candidaţii care doresc să obțină dreptul de conducere de doctorat;

n) participă la elaborarea de criterii şi instrucţiuni privind conferirea titlurilor ştiinţifice și științifico-didactice;

o) participă la elaborarea standardelor minime pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice;

p) organizează expertizarea tezelor de doctorat și de doctor habilitat şi a obiectivității deciziilor emise de comisiile de susținere a tezelor de doctorat și de doctor habilitat;

q) monitorizează activitatea de evaluare a conducătorilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale;

r) retrage confirmarea titlului de doctor sau de doctor habilitat și iniţiază procedurile de retragere a titlurilor de către instituția emitentă dacă se atestă că titlul a fost acordat cu încălcări;

s) ține registrul electronic al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și al persoanelor cu titluri științifice și științifico-didactice;

t) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

Art 75 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului