Articolul 71 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova. Prezidiul Academiei de Științe

(1) Prezidiul Academiei de Științe (în continuare – Prezidiu) este organul executiv al Academiei de Științe, care activează în conformitate cu Statutul Academiei de Științe.

(2) În componenţa Prezidiului intră președintele Academiei de Științe, vicepreședinții și secretarul științific general al Academiei de Științe.

(3) Ședințele ordinare ale Prezidiului se convoacă conform planului anual, iar cele extraordinare – la necesitate, din inițiativa președintelui Academiei de Științe sau a majorităţii membrilor Prezidiului.

(4) La ședințele Prezidiului pot fi invitați, în funcție de agendă, și alți specialiști, fără drept de vot.

(5) Hotărîrile Prezidiului se adoptă cu votul majorității membrilor.

(6) Prezidiul are un aparat administrativ.

Art 71 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №259 din 15.07.2004, versiune în vigoare din 23.11.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului