Articolul 20 Codul electoral în Republica Moldova. Încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale

(1) Calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale încetează în caz de:

a) expirare a mandatului;

b) demisie;

c) demitere;

d) imposibilitate a exercitării atribuţiilor;

e) deces.

(2) Membrul Comisiei Electorale Centrale este demis de către autoritatea care l-a desemnat în caz de:

a) adoptare în privinţa lui a hotărîrii judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiune săvîrşită;

b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;

c) aplicare a unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

d) încălcare gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a prezentului cod;

e) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;

f) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;

g) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

h) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.

(3) În cazul nerespectării condiţiilor menţionate la art.19 alin.(2), precum şi în cazul comiterii unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, membrii Comisiei Electorale Centrale pot fi demişi. Sesizarea privind nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) sau privind comiterea unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au se depune la autoritatea care i-a desemnat sau i-a confirmat pe membrii Comisiei.

(4) Materialele privind demiterea se înaintează Curţii de Apel Chişinău de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii comisiei.

(4-1) În termen de 3 zile de la pronunţare, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chișinău poate fi depus recurs. Recursul se examinează în termen de 3 zile de la primirea dosarului respectiv.

(5) În baza hotărîrii instanței de judecată cu privire la demitere şi/sau în cazul încetării, înainte de expirarea mandatului, a calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale, autoritatea respectivă, în termen de 10 zile, desemnează, iar Parlamentul confirmă un nou membru pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului.

Art 20 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului