Articolul 21 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova. Protecţia mediului

(1) În sensul prezentului cod, protecţia mediului reuneşte toate activităţile ce au ca scop reducerea impactului aviaţiei civile asupra mediului, datorat zgomotului produs de aeronavele civile, emisiilor motoarelor de aviaţie, substanţelor folosite în cadrul activităţilor aeronautice civile şi reziduurilor rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi.

(2) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile stabileşte, în comun cu organul central de specialitate în domeniul mediului, politici şi reglementări specifice în domeniul protecţiei mediului.

(3) În scopul protecţiei mediului, autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile poate restricţiona operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din Republica Moldova sau în spaţiul aerian naţional, în conformitate cu normele şi procedurile aprobate de Guvern.

(4) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile stabileşte, în comun cu organul central de specialitate în domeniul mediului, acţiunile de protecţie a mediului, care, în urma derulării activităţilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului.

(5) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile asigură procedura de evaluare a impactului asupra mediului al activităţilor planificate în domeniul aeronauticii civile şi domenii conexe, în conformitate cu Legea nr. 86/2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului.

(6) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, la solicitarea operatorului aeroportului, poate aproba măsuri temporare şi derogări ce permit operarea aeronavelor civile care au impact semnificativ asupra mediului.

(7) Prevederile alin. (3) nu se aplică următoarelor categorii de aeronave:

a) aeronavelor de stat;

b) aeronavelor Republicii Moldova care execută misiuni oficiale, prezidenţiale sau guvernamentale, precum și aeronavelor străine care execută misiuni similare, pe bază de reciprocitate;

c) aeronavelor care operează în folosul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Crucii Roşii şi Semilunii Roşii;

d) aeronavelor civile care efectuează misiuni de căutare şi de salvare ori care transportă personal sau materiale în cadrul acestor misiuni;

e) aeronavelor care efectuează misiuni umanitare şi de ajutorare urgentă;

f) aeronavelor care sînt nevoite să aterizeze din cauze tehnice, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situaţii de forţă majora;

g) aeronavelor care aterizează din dispoziţia autorității administrative de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile şi/sau a organului central de specialitate în domeniul apărării.

(8) În cazul apariţiei necesităţii de a minimiza efectele nocive asupra sănătăţii umane şi pentru menţinerea calităţii zgomotului ambiental, operatorii aerodromurilor asigură efectuarea cartografierii acustice a zonei în care se află aerodromul, în baza cerinţelor aprobate de Guvern și a actelor normative aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile în comun cu organul central de specialitate în domeniul mediului. Pentru acoperirea costurilor suportate de operatorii aerodromurilor pentru asigurarea măsurilor de atenuare sau prevenire a nivelului sporit de zgomot ambiental se aplică tariful pe zgomot ambiental aeroportuar, în conformitate cu Metodologia privind baza de calcul şi aprobarea tarifelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană aprobată de Guvern.

(9) În baza rezultatelor obţinute prin cartografierea acustică, operatorii aerodromurilor elaborează hărţi acustice şi planuri de acţiuni de diminuare a zgomotului şi întreprind măsurile necesare de planificare acustică.

(10) Hărţile acustice, precum şi planurile de acţiuni de diminuare a zgomotului sînt aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile şi sînt puse la dispoziţia publicului, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale disponibile.

Art 21 Codul aerian al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №301 din 21.12.2017, versiune în vigoare din 27.07.2018

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului